PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

ŹRÓDŁA MODLITWY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ - Katecheza na niedzilę 25. IV

1. Niektórzy ludzie nie modlą się wcale. Inni sporadycznie, od czasu do czasu. Wielu natomiast zauważa u siebie potrzebę modlitwy, a nawet ogromne jej pragnienie. Skąd się bierze w nas potrzeba modlitwy? Co lub kto jest jej źródłem? W jaki sposób z niego czerpiemy?

2. Bóg Ojciec nie zmusza nas do modlitwy, ale przez działanie Jezusa i Ducha Świętego zaprasza nas do niej. Tę Bożą inicjatywę należy podjąć przez własny wysiłek. Katechizm stwierdza, że „aby się modlić, trzeba tego chcieć”. Co więcej, modlitwy trzeba się także uczyć nie samemu, ale w „wierzącym i modlącym się Kościele” (KKK 2650).

3. Katechizm nawiązując do Biblii, obrazowo nazywa Jezusa „źródłem” modlitwy, dodając, że „Duch Święty jest wodą żywą, która w modlącym się sercu wytryska ku Życiu wiecznemu (J 4, 14). To On uczy nas przyjmowania Go w samym Źródle: w Chrystusie” (KKK 2652) Ale też „w życiu chrześcijańskim znajdują się źródła, w których oczekuje nas Chrystus, aby napoić nas Duchem Świętym” (KKK 2652). Tak rozumianymi źródłami modlitwy są: Pismo Święte, liturgia Kościoła; cnoty teologalne – wiara, nadzieja i miłość oraz „dziś, czyli wydarzenia codzienności. Tym wszystkim karmi się modlitwa chrześcijańska.

Kościół usilnie zachęca, by często czytać Pismo święte. Przez tę lekturę nabywa się „wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa... Czytaniu Pisma świętego powinna towarzyszyć modlitwa, by nawiązywała się rozmowa między Bogiem a człowiekiem, gdyż do Niego zwracamy się, gdy się modlimy, to Jego słuchamy, gdy czytamy Boskie wypowiedzi” (KKK 2653). Mistrzowie życia duchowego tak zachęcali do karmienia serca Pismem świętym podczas modlitwy: „Szukajcie czytając, a znajdziecie rozmyślając; pukajcie modląc się, a będzie wam otworzone przez kontemplację" (por. KKK 2654).

Drugim źródłem modlitwy jest żywy udział wiernych w liturgii Kościoła. Jest w niej obecna na sposób sakramentalny cała Trójca Święta, dlatego „Mistrzowie życia duchowego porównują niekiedy serce do ołtarza” (KKK 2656). Podczas liturgii Kościół nie tylko zapowiada, ale i aktualizuje oraz komunikuje misterium zbawienia. W liturgii nie tylko dowiadujemy się o narodzeniu Jezusa, Jego Męce, Śmierci, Zmartwychwstaniu, Wniebowstąpieniu, ale wydarzenia te dzieją się na sposób sakramentalny na naszych oczach, (por. KKK 2655).

Kolejne źródło modlitwy to cnoty teologalne: wiara, nadzieja i miłość. Dlatego Katechizm mówi, że „w modlitwę wchodzi się (…) przez ciasną bramę wiary”. To dzięki niej, „przez znaki Bożej Obecności szukamy i pragniemy Oblicza Pana; chcemy słuchać Jego słowa i je zachowywać” (KKK 2656). Wiara pozwala nam zobaczyć te znaki. „Duch Święty, który uczy nas celebrować liturgię w oczekiwaniu na powrót Chrystusa, wychowuje nas do modlitwy w nadziei. I odwrotnie, modlitwa Kościoła i modlitwa osobista wzmacniają w nas nadzieję” (KKK 2657). „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5, 5). Modlitwa (…) czerpie wszystko z miłości, którą zostaliśmy umiłowani w Chrystusie i która pozwala nam na nią odpowiedzieć miłością tak, jak On nas umiłował. Kto z miłości czerpie, dochodzi do szczytu modlitwy” – czytamy w Katechizmie (KKK 2658).

Źródłem modlitwy mogą być również wydarzenia codzienności czyli „dzisiaj”, przez które Bóg również do nas mówi. „Czas jest w rękach Ojca; spotykamy Go w teraźniejszości, nie wczoraj ani jutro, ale dzisiaj” (KKK 2659). Dlatego według Katechizmu mamy modlić się pośród wydarzeń każdego dnia i w każdej chwili (KKK 2660).

Zapytajmy: Jak się modlę? Korzystam ze źródeł modlitwy, które otwiera dla mnie Duch Święty?

4. Zapamiętajmy:Przez Tradycję, żywy przekaz, Duch Święty w Kościele uczy dzieci Boże modlitwy(KomKKK 557). Źródłami modlitwy są: słowo Boże, liturgia Kościoła, cnoty teologalne czyli wiara, nadzieja i miłość, oraz codzienne sytuacje, w których możemy spotkać Boga (por. KomKKK 558).

 

Ks. Andrzej Krasiński

© 2008 Diecezja Płocka