PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

UFNOŚĆ I WYTRWAŁOŚĆ W MODLITWIE - Katecheza na niedzielę 6. VI

1. „Modlitwy idą i wracają - nie ma nie wysłuchanej” – pisał Cyprian Kamil Norwid. Nie brakuje dziś jednak takich, którzy kwestionują skuteczność modlitwy. Jak zauważa Katechizm Kościoła Katolickiego, „niektórzy przestają w ogóle się modlić, ponieważ - jak sądzą - ich prośba nie zostaje wysłuchana”. (KKK 2734).Warto wtedy zapytać: „dlaczego uważamy, że nasza prośba nie została wysłuchana? W jaki sposób nasza modlitwa jest wysłuchana, «skuteczna»?” (KKK 2734).

2. Pytając o skuteczność naszych modlitw trzeba najpierw zapytać o to, jak się modlimy i jak traktujemy Boga prosząc Go o coś; jaki obraz Boga motywuje naszą modlitwę: czy jest On środkiem do wykorzystania, czy też Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa? Czy jesteśmy przekonani, że «nie umiemy się modlić tak, jak trzeba» (Rz 8, 26)? Czy prosimy Boga o «stosowne dobra», czyli o to, co jest rzeczywiście dla nas dobre, a więc zgodne z wolą Boga, który chce naszego szczęścia i wie, czego nam potrzeba?  (por. KKK 2735-2736). Wczesnochrześcijański pisarz Ewagriusz z Pontu mówił: „Nie martw się, jeśli nie otrzymujesz natychmiast od Boga tego, o co Go prosisz; oznacza to, że chce On przysporzyć ci dobra przez twoją wytrwałość w pozostawaniu z Nim na modlitwie” (KKK 2737).

Na modlitwie człowiek winien stawać przed Bogiem, jak syn przed ojcem – z ufnością i wytrwałością. Ufności w modlitwie uczy nas sam Jezus w swojej Męce i Zmartwychwstaniu. „On jest jej wzorem, modli się w nas i z nami. Skoro serce Syna szuka tylko tego, co podoba się Ojcu, to czy serca przybranych dzieci mogłyby bardziej przywiązywać się do darów niż do Dawcy?” – czytamy w Katechizmie (KKK 2740). Ufność jest oparta na pewności wiary, że wszystkie nasze prośby zostały włączone w Jezusowe wołanie na krzyżu i wysłuchane przez Ojca w Jego Zmartwychwstaniu. „Dlatego [Jezus] nie przestaje On wstawiać się za nami u Ojca. Jeśli nasza modlitwa jest zjednoczona z modlitwą Jezusa, w zaufaniu i synowskiej śmiałości, otrzymujemy wszystko, o co prosimy w Jego imię, a nawet o wiele więcej niż to: otrzymujemy samego Ducha Świętego, który posiada wszystkie dary” – uczy Katechizm (KKK 2741). Ta ufność, jak uczy św. Paweł, jest „śmiała”, bo „oparta na modlitwie Ducha w nas i na wiernej miłości Ojca, który dał nam swojego Syna jedynego” (KKK 2739).

3. W myśl słów św. Pawła „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5,17), modlitwa chrześcijanina powinna być wytrwała. „Ten niezmordowany zapał może płynąć tylko z miłości” – uczy Katechizm (KKK 2742). To ona otwiera oczy na potrzebę nieustannej modlitwy i znajduje sposób na realizowanie tego. Ona uświadamia nam, że modlitwa jest zawsze możliwa, że nie ma takiej sytuacji życiowej, w której człowiek nie mógłby się zwrócić do Boga (por. KKK 2743). Miłość uczy też, że modlitwa jest życiową koniecznością, tak jak życiową koniecznością w porządku natury jest oddychanie i pożywienie – dlatego modlitwę nazywa się pokarmem duszy. Bez niej dusza słabnie i obumiera w grzechu (por. KKK 2744). Z miłości wreszcie rodzi się głębokie przekonanie, że modlitwa i życie są nierozłączne (por. KKK 2745). „Ten tylko modli się nieustannie, kto modlitwę łączy z czynami, a czyny z modlitwą” – mówi wczesnochrześcijański pisarz, Orygenes.

4. Zapamiętajmy: Modlitwa wzmacnia naszą synowską ufność w Bogu. Powinniśmy siebie pytać, „czy Bóg jest dla nas Ojcem, którego wolę pragniemy wypełnić, czy też zwykłym środkiem, aby otrzymać to, co chcemy. Jeśli nasza modlitwa jest mocno złączona z modlitwą Jezusa, otrzymujemy wszystko, o co prosimy, a nawet o wiele więcej niż to: otrzymujemy samego Ducha Świętego, który przemienia nasze serce” (KomKKK 575). Podobnie jak dziecko, które zawsze może się zwrócić do dobrego Ojca, tak i dla chrześcijanina modlitwa jest zawsze możliwa. Chrystus zmartwychwstały jest z nami „przez wszystkie dni” (Mt 28,20), dlatego nasza modlitwa i życie są nierozłączne (por. KomKKK 576).

Ks. Włodzimierz Piętka

© 2008 Diecezja Płocka