PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

DRUGA PROŚBA MODLITWY PAŃSKIEJ - Katecheza na niedzielę 4. VII

1. Zgodnie z fundamentalnym przesłaniem Księgi Rodzaju, Bóg dał ludziom życie i władzę nad innymi stworzeniami oraz poznanie tego, w jaki sposób winni oni korzystać z owych darów, aby nie obróciły się one przeciwko nim. Niestety, te Boże wskazówki odczytane zostały przez ludzi jako próba ograniczenia ich wolności. Nie chcąc podlegać Bogu, zaczęli oni forsować własne zamysły, czyniąc ze zdolności darowanych im przez Stwórcę narzędzia wrogiego podboju świata i innych ludzi. Człowiek zapragnął żyć tak, jak gdyby to on był bogiem. Gorzkie owoce takiego sposobu postępowania widać w historii ludzkości. Osoby odrzucające istnienie niezależnych od nich praw, czyniących ludzkie postępowanie obiektywnie dobrym lub złym, budują królestwa, w których miejsce prawdy, sprawiedliwości i miłosierdzia zajmują kłamstwo, wyzysk i znieczulica.

Naród Wybrany Starego Przymierza starał się zaradzić destrukcyjnej sile ludzkiej samowoli, budując coraz to nowe formy teokracji. Gdy jednak kolejni królowie izraelscy nie spełnili pokładanych w nich nadziei, prorocy zaczęli coraz mocniej przekonywać, że to nie ludzie, lecz sam Bóg przywróci swe panowanie na ziemi. Oczekiwanie tej nadzwyczajnej interwencji Boga połączyło się z nadzieją na przybycie Bożego Pomazańca, Mesjasza, który położy kres uciskowi i niesprawiedliwości, i przywróci królowanie Boga. W tym kontekście rozbrzmiewa Jezusowe orędzie: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1, 15).

 

2.     Czym konkretnie jest głoszone przez Jezusa Królestwo Boże? Królestwo Boże, czy raczej Boże królowanie - zgodnie z dynamicznym sensem greckiego terminu basiléia - oznacza spełnienie się zbawczej woli Boga poprzez wewnętrzne odnowienie człowieka. Nie jest ono dziełem ludzkim, lecz niezasłużonym darem Boga Ojca. Spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo - mówi Jezus w Łukaszowej ewangelii (Łk 12, 32). Bóg nie zmusza nikogo do zaakceptowania Jego królowania, oczekuje raczej dobrowolnego przylgnięcia do Jego przykazań (Mt 7, 21).

Królestwo Boże przybliżyło się do ludzi w osobie i dziełach Jezusa. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: "Królestwo Boże... pośród was jest" (Łk 17, 20-21). Znakiem potwierdzającym prawdziwość tych słów były cudowne uzdrowienia i egzorcyzmy: A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże (Łk 11, 20).

Mocą Ducha Świętego Królestwo Boże wzrasta jak ziarno gorczycy, aż do jego ostatecznego dopełnienia się przy końcu świata. Podobnie jak początek, tak i ostateczny triumf Królestwa Bożego dokona się za pośrednictwem Jezusa Chrystusa poprzez Jego powtórne przybycie w boskiej chwale (por. KKK 2816n.)

 

3. O co modlimy się wypowiadając słowa: Ojcze nasz... przyjdź królestwo Twoje? Królowanie Boga już teraz dokonuje się w tych i za sprawą tych, którzy zostali usprawiedliwieni mocą Chrystusowej krwi, otrzymali dar Ducha Świętego i pozostają wierni przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Niestety, wiele osób ciągle jeszcze żyje tak, jakby Boga nie było, albo jak gdyby to oni byli bogami. Co więcej, nawet ci, którzy otrzymali już dar wiary i chrztu świętego, ciągle jeszcze mogą ulec pokusie odrzucenia Bożego panowania w ich życiu. Inni z kolei, z powodu Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości cierpią, są prześladowani i zabijani. W tej sytuacji Jezus zachęca nas, abyśmy wytrwale prosili Ojca niebieskiego o wzrost i ostateczne dopełnienie się Królestwa Bożego w nas i w innych ludziach, o zwycięstwo prawdy, sprawiedliwości i miłości i o nagrodę dla tych, którzy z powodu tych wartości cierpieli, a nawet oddawali życie (por. KKK 2818-1821).

 

4. Zapamiętajmy: W nauczaniu Jezusa Królestwo Boże jest synonimem zbawienia w jego obecnej i ostatecznej postaci. Modląc się słowami Ojcze nasz... przyjdź królestwo Twoje prosimy o to, aby ten Boży dar stał się udziałem każdego człowieka.

 

Ks. Dariusz Piskorski

© 2008 Diecezja Płocka