PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

TRZECIA PROŚBA MODLITWY PAŃSKIEJ - Katecheza na niedzielę 11. VII

1. Jednym ze wspomnień z dzieciństwa jest obraz rodziców stawiających nam wiele, czasem dla nas niezrozumiałych, zakazów i nakazów. Większość z nas w takich momentach marzyło pewnie o tym, by stać się dorosłym i niezależnym, by więcej już nie pytać ich o pozwolenie. Z perspektywy lat dobrze wiemy, jak bardzo były nam potrzebne rygory stawiane przez kochających rodziców. Możemy więc zadać sobie pytanie, czy prośba „bądź wola Twoja” ma w podobny sposób pomóc w zabezpieczaniu dobra nas samych, jak czyniła to wola naszych rodziców?

 

2. Katechizm Kościoła Katolickiego rozpoczyna analizę treści trzeciej prośby Modlitwy Pańskiej od wyjaśnienia, co jest wolą Boga. Wola Boga to ojcowska troska, „by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4). (…), „abyśmy się wzajemnie miłowali, jak On nas umiłował” (KKK 2822). Zatem w centrum woli Ojca względem nas znajduje się pełnia naszego dobra - wybawienie od zła oraz życie w prawdzie i miłości.

 

3. Niestety, z powodu ludzkiej słabości realizacja tak rozumianej woli Boga staje się niezwykle trudna. Trzeba więc modlić się o spełnianie Jego woli w naszym życiu. Doskonałym wzorem pełnienia woli Ojca jest Jezus Chrystus. Tylko Jezus może powiedzieć: „Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba” (J 8, 29). W modlitwie w Ogrójcu Chrystus bezwarunkowo poddaje się woli Ojca, mówiąc: „nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22, 42, por. KKK 2824). Jezus „wydał samego siebie za nasze grzechy zgodnie z wolą Boga” (Ga 1, 4).

Jednocząc się z Chrystusem stajemy się z Nim jednym duchem, a przez to wypełniamy wolę Boga. W ten sposób urzeczywistnia się ona zarówno na ziemi, jak i w niebie. W Chrystusie Bóg „wybrał nas przed założeniem świata (...) z miłości przeznaczył nas dla siebie (...) oznajmił tajemnicę swej woli według postanowienia, które przed Nim powziął (...) dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli” (Ef 1, 4-11).

Rozważając naukę Chrystusa dostrzegamy, że nasze cnoty nie zależą jedynie od naszego wysiłku, ale od łaski Bożej. Dlatego powinniśmy prosić o to, abyśmy potrafili wypełniać wolę Bożą. Jak to określił św. Jan Chryzostom, Jezus „nie mówi: Bądź wola Twoja we Mnie lub w was, lecz na całej ziemi, by został z niej usunięty wszelki grzech, a zakrólowała prawda, by zostały zniszczone wady, a rozkwitły cnoty, i by ziemia nie różniła się już od nieba” (por. KKK 2825). Bóg objawiając się jako Miłość wspomaga naszą wolę w posłuszeństwie wierze i miłości. Nie decyduje sam, chociaż Jego wola jest niezmienna. Aby wypełniła się w nas, musimy wyrazić na nią zgodę przez nasze „tak”.

Rozpoznawanie woli Ojca, zgoda i czekanie na jej wypełnienie, to najgłębszy sens naszego życia. Katechizm wskazuje, że „dzięki modlitwie jesteśmy w stanie rozpoznać, jaka jest wola Boża (Rz 12, 2; Ef 5, 17), i osiągnąć wytrwałość do jej wypełniania (Hbr 10, 36). Jezus poucza, że do Królestwa niebieskiego nie wchodzi się przez wielomówstwo, lecz spełniając wolę... Ojca, który jest w niebie” (Mt 7, 21) (KKK 2826).

Zapytajmy: Czy prośba o wypełnianie się woli Bożej czyni nas bardziej otwartymi na Jego słowo i Jego plany wobec nas?

 

4. Zapamiętajmy: Trzecia prośba Modlitwy Pańskiej „Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi”, to apel, byśmy byli coraz bliżej Pana, by Jego wola pokonała nasz egoizm i pomogła osiągnąć to, do czego zostaliśmy powołani.Wolą naszego Ojca jest, by wszyscy ludzie zostali zbawieni (1 Tm 2,3). Po to przyszedł Jezus: aby wypełnić w sposób doskonały zbawczą wolę Ojca. Modlimy się do Boga Ojca, by złączył naszą wolę z wolą swego Syna, na przykładzie Najświętszej Maryi i świętych. Prosimy, aby Jego dobroczynny zamysł mógł urzeczywistniać się w pełni na ziemi i w niebie. To dzięki modlitwie jesteśmy w stanie rozpoznać, jaka jest wola Boża (Rz 12,2) i otrzymać wytrwałość potrzebną do jej wypełnienia (por. Hbr 10,36)” (KomKKK 591).


s. Ernesta Zielińska

© 2008 Diecezja Płocka