PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

SIÓDMA PROŚBA MODLITWY PAŃSKIEJ - Katecheza na niedzielę 8. VIII

1. Bohaterowie dziecięcych bajek czy popularnych filmów akcji prawie zawsze muszą się zmierzyć ze swoim wrogiem, który jest uosobieniem zła. Muszą uratować swoich bliskich, a czasem cały świat, od działania zła, które odbiera radość i szczęście. To właśnie sprawia, że stają się bohaterami. Dziecięce baśnie i filmy mają nas nauczyć nie tylko odróżniania zła od dobra, ale też świadomości, że potrzebna jest walka przeciw złu. Ono nie jest tylko elementem świata baśni i filmu, ale rzeczywistością, która dotyczy nas bezpośrednio. Właśnie o pomoc przeciw złu i wyrwanie z jego sił prosimy w ostatnim wezwaniu Modlitwy Pańskiej.

 

2. „Zło, o którym mówi ta prośba, nie jest jakąś abstrakcją, lecz oznacza osobę, Szatana, Złego, anioła, który sprzeciwił się Bogu. Diabeł (diabolos) jest tym, który przeciwstawia się zamysłowi Boga i Jego dziełu zbawienia wypełnionemu w Chrystusie” (KKK 2851). Jako ludzie nie jesteśmy w stanie samodzielnie przeciwstawić się Szatanowi ani też o własnych siłach go zwyciężyć. Każdy z nas osobiście i cały Kościół jako wspólnota potrzebuje zatem sojusznika, który będzie potężniejszy od „Ojca kłamstwa” (por. J 8,44). Gdzie szukać takiej pomocy i skutecznego ratunku? Pewny ratunek i pomoc znajdujemy w Bogu, który wybawił nas od Złego przez Jezusa Chrystusa. Jeden ze starożytnych pisarzy chrześcijańskich, biskup Mediolanu św. Ambroży naucza: „Pan, który zgładził wasz grzech i przebaczył wasze winy, jest gotowy strzec i chronić was przed zakusami diabła, walczącego z wami, aby nieprzyjaciel - źródło wszelkich przewinień - nie zaskoczył was. Kto powierza się Bogu, nie obawia się Szatana. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8,31)” (KKK 2852).

 

3. Ostatnie wezwanie Modlitwy Pańskiej to wołanie ludzi wciąż zmagających się z grzechem i jego skutkami. Ponieważ sami nie znajdujemy w sobie sił do pokonania Szatana, który jest realnym złem, sprawcą grzechu i ojcem kłamstwa, wzywamy na pomoc Boga, w którego władzy leży wszystko, co stworzone. Wzywamy, bo wierzymy,  że On, „Ojciec nasz, który jest w niebie da to, co dobre tym, którzy go o to proszą” (Mt 7, 11). To wołanie „dotyczy każdego z nas osobiście, ale zawsze właśnie my modlimy się w komunii z całym Kościołem i o wybawienie całej rodziny ludzkiej” (KKK 2850).

Poprzez swoje Wcielenie, przez swoje życie, przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezus pokonał Szatana. Odebrał mu władzę nad ludźmi. To właśnie zwycięstwo odniesione przez Jezusa na krzyżu, odnawia się w wspomaganej przez Niego walce Kościoła i każdego z nas. „Prosząc o wybawienie od Złego, modlimy się również o uwolnienie od wszelkiego zła, przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, którego on jest sprawcą lub podżegaczem. W tej ostatniej prośbie Kościół zanosi przed Boga Ojca niedolę całego świata. Prosząc o wybawienie od zła przygniatającego ludzkość, błaga o cenny dar pokoju i łaskę wytrwałego oczekiwania na powrót Chrystusa.” (KKK 2854).

O tym, jak ważna jest ostatnia prośba Modlitwy Pańskiej świadczy fakt, że właśnie ona zostaje rozwinięta w czasie każdej Mszy św. w modlitwę: „Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”  (por. KKK 2854).

Zapytajmy: Czy chcemy wzywać tej pomocy? Czy z wiarą odmawiamy modlitwę, której nauczył nas Jezus wraz z jej ostatnim wezwaniem?

 

4. Zapamiętajmy: Zło, o którym mówi ostatnia prośba Modlitwy Pańskiej, „oznacza Szatana, który sprzeciwia się Bogu i który jest zwodzącym całą zamieszkałą ziemię (Ap 12,9). Zwycięstwo nad diabłem dokonało się raz na zawsze przez Chrystusa. My jednak prosimy, by cała rodzina ludzka została wyzwolona od Szatana i jego dzieł. Błagamy także o cenny dar pokoju i łaskę wytrwałego oczekiwania na powrót Chrystusa, który uwolni nas ostatecznie od Złego” (KomKKK 597)

 

Łukasz Zieliński

© 2008 Diecezja Płocka