PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

NA CHWAŁĘ BOGA I DLA DOBRA LUDZI - SŁOWO NA ZAKOŃCZENIE DZIEŁA "KATECHIZMU PŁOCKIEGO"

W dzisiejszą niedzielę, w którą przypada uroczystość ukoronowania ziemskiego życia Matki Najświętszej i Jej wniebowzięcia, kończymy dzieło katechizacji dorosłych, znane pod nazwą Katechizmu Płockiego. Zrodziło się ono z troski o poszerzenie wiedzy religijnej i pogłębienie formacji chrześcijańskiej wiernych naszej diecezji. Było też odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarte w Liście Apostolskim ogłaszającym oficjalny tekst Katechizmu Kościoła Katolickiego, aby pasterze Kościoła „wzmogli wysiłki na rzecz szerszego rozpowszechnienia [Katechizmu], zwłaszcza jego pozytywnego przyjęcia jako szczególnie cennego daru dla powierzonych im wspólnot”. „Na progu trzeciego tysiąclecia, [gdy] pilnie potrzebny jest nadzwyczajny wysiłek ewangelizacyjny”, Jan Paweł II pragnął, żeby nowy Katechizm - opracowany pod kierunkiem ówczesnego prefekta watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary, kardynała Józefa Ratzingera - „został poznany i przyswojony przez wszystkich, aby umocniła się i rozszerzyła aż po krańce świata jedność w wierze” (List Apostolski „Laetamur Magnopere”, 15 sierpnia 1997 r.).

Odczytywanie katechez przed wszystkimi niedzielnymi Mszami Świętymi w kościołach i kaplicach diecezji, a także ich nadawanie przez Katolickie Radio Płock i Katolickie Radio Ciechanów, oraz drukowanie na łamach płockiej edycji tygodnika „Niedziela”, a następnie na łamach tygodnika „Gość Niedzielny”, i zamieszczanie na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej, rozpoczęło się pięć i pół roku temu: w Drugą Niedzielę Wielkiego Postu, 20 lutego 2005 roku. Katecheza z poprzedniej niedzieli była ostatnią w podjętym przez nas cyklu.

Wszystkie katechezy starały się przybliżyć i wyjaśnić treści zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego, zgodnie z jego czterema częściami: „Wyznanie wiary”, „Celebracja misterium chrześcijańskiego”, „Życie w Chrystusie”, „Modlitwa chrześcijańska”.

Katechizm Płocki to owoc trudu bardzo wielu osób, które opracowały w sumie ponad 280 katechez. Nad ich ostatecznym kształtem czuwał - powołany przez Biskupa Płockiego - kilkuosobowy zespół redakcyjny. Każdemu z autorów opracowań, jak i zespołowi ds. redakcji Katechizmu Płockiego, należy się szczera wdzięczność za bezinteresownie i wielkodusznie podjętą pracę. Tą wdzięcznością pragnę objąć także Księży, którzy katechezy odczytywali, oraz Was - Siostry i Bracia - którzy współtworzyliście to dzieło poprzez słuchanie, rozważanie i przyjmowanie usłyszanego słowa. Oby ziarno wrzucane w glebę Waszych umysłów i serc przyniosło obfite owoce prawdziwie chrześcijańskiego życia. Oby ukoronowaniem dzieła Katechizmu Płockiego było umocnienie i ugruntowanie Waszej wiary oraz przekazywanie jej depozytu następnym pokoleniom.

Bardzo cieszy fakt, iż Katechizmem Płockim zainteresowało się wiele osób spoza diecezji płockiej, w tym także środowiska polonijne poza granicami kraju, jak na przykład Misja Polska w Paryżu, gdzie nie tylko odczytywano katechezy, ale również je publikowano dla szerszego grona odbiorców.

Za naszą nowatorską inicjatywę podziękował Ojciec Święty Benedykt XVI, który w specjalnym Liście z dnia 12 kwietnia 2006 roku wyraził „słowa uznania i gratulacji pod adresem wszystkich odpowiedzialnych za realizację nowego Katechizmu”. Wszystkim, którzy włączyli się w trud tworzenia Katechizmu Płockiego i - z jego pomocą - w dzieło nowej ewangelizacji, Benedykt XVI udzielił apostolskiego błogosławieństwa.

Poszczególne katechezy opublikowano w formie książkowej. Do tej pory - w Płockim Instytucie Wydawniczym - ukazały się dwa tomy, obejmujące pierwszą i drugą część Katechizmu. W najbliższym czasie przystąpimy do przygotowania dwóch kolejnych tomów, złożonych z katechez części trzeciej i czwartej. W ten sposób każdy z nas będzie mógł zawsze powrócić do usłyszanych treści, znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania, lepiej zrozumieć prawdy wyznawanej wiary i zasady postępowania chrześcijańskiego.

Tak, jak niegdyś uczynił Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, tak i my, „Maryi, Matce Chrystusa, którą dzisiaj czcimy jako wziętą do nieba z duszą i ciałem”, powierzamy nasze dzieło na chwałę Boga i dla dobra ludzi (por. List Apostolski „Laetamur Magnopere”, 15 sierpnia 1997 r.). Niech nam Miłosierny Bóg błogosławi.

 

Bp Roman Marcinkowski

© 2008 Diecezja Płocka