PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Konkursy promowane przez Wydział Katechetyczny

Konkurs Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

Konkurs: „Idźcie i głoście z Maryją – 100 lecie objawień w Fatimie”

     Konkurs organizowany jest przez Akcję Katolicką Diecezji Płockiej. Honorowy patronat nad konkursem objął J. E. Biskup Płocki Piotr Libera.

1.  Cele konkursu

·      Ewangelizacja

·      Kształtowanie własnego życia na wzór Maryi

·      Kształtowanie  postaw, społecznych, moralnych i kulturowych dzieci i  młodzieży

·      Znajomość i umiejętność wykorzystania dostępnej literatury, bogactwa nauczania

 

     Kościoła katolickiego zgodnie z tematem konkursu.

2.  Adresaci konkursu

·      Konkurs na temat: „Idźcie i głoście z Maryją – 100 lecie objawień w Fatimie” adresowany do

    uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjlanych i osób dorosłych.

3.  Zasady i przedmiot konkursu

Dla uczniów szkół podstawowych: 

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej lub pracy literackiej.

Dla pozostałych kategorii wiekowych: 

Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy literackiej.

·      Forma i rozmiar pracy dowolne

4.  Kryteria merytoryczne i formalne, które będzie stosowała komisja konkursowa przy  ocenie prac to:

·      oryginalność ujęcia tematu

·      zgodność z tematem

·      staranność wykonania, bogactwo wykorzystanych źródeł i form  

·      właściwy dobór literatury

·      własne refleksje, wrażliwość duchowa 

·      wartości artystyczne,

·      poprawność językowa, stylistyczna i ortograficzna.

Komisja konkursowa może przyznać dodatkowe punkty za pomysł i ciekawe  ujęcie tematu. Tematyka prac konkursowych winna koncentrować się wokół hasła konkursu.

5. Ustalenia organizacyjne

Do każdej pracy należy dołączyć:

·      kartę informacyjną zawierającą następujące dane:

-     imię i nazwisko autora oraz wiek,

-     imię i nazwisko nauczyciela lub innej osoby, pod kierunkiem której praca została

      napisana wraz z numerem telefonu i adresem mailowym oraz dokładnym adresem szkoły łącznie z         

      numerem telefonu,

-     w przypadku indywidualnego zgłoszenia należy podać dokładny adres autora

      pracy oraz numer telefonu i adres mailowy.

·      Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody (w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób niepełnoletnich), na publikację i przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych oraz zdjęć na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. Ust. 2002 Nr 101 pozycja 926 ze zm.).   

·      Zabezpieczoną przed uszkodzeniem pracę należy przesłać pocztą lub przekazać do  biura Akcji

     Katolickiej: 09 – 402 Płock, ul. Tumska 3.

·      Termin dostarczenia prac upływa 31 października 2017 roku.

·      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas sympozjum naukowego  25 listopada 2017 r.   

     w Płocku.

6.   Nagrody:

1.    Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo

     ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie.

2.    O terminie uroczystego zakończenia konkursu, połączonego z wręczeniem nagród i wyróżnień,  

     laureaci zostaną powiadomieni listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Uczestnicy przyjeżdżają

     po odbiór nagród na własny koszt.

·      Interpretacji regulaminu w kwestiach spornych oraz ewentualnych zmian w  jego postanowieniach

      dokonuje komisja konkursowa.

·       Wyniki ustalone przez komisję konkursową są ostateczne.

                                            Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej 

 

 

XXII Ogólnopolski Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowany przez "Civitas Christiana"

     Księga Psalmów, List do Galatów i List do Filipian stanowią zakres merytoryczny XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Tegoroczne treści wpisują się w program roku duszpasterskiego 2017/2018, poświęconego osobie Ducha Świętego. Rejestracja szkół potrwa do końca lutego 2018 r.

     Więcej informacji można znaleźć na stronie www.okwb.pl W Płocku Koordynatorem konkursu jest Agnieszka Gościeniecka.

 

 

Konkurs o bł. Honoracie Koźmińskim  

Celem konkursu jest przybliżenie osoby polskiego patrioty, którego 100-tną rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. Udział w konkursie o błogosławionym Honoracie Koźmińskim, kapucynie z Białej Podlaskiej to okazja, aby poznać żołnierza Niepokalanej, wiernego syna polskiej ziemi, zakonnika oddanego bez reszty tym, do których został posłany. Zapraszamy Cię do tego konkursu abyś zgłębił Jego niesamowitą sylwetkę i sytuację Polski w czasach w jakich żył błogosławiony zakonnik. Naszym celem jest byś poznał tego Niezłomnego kapucyna z przełomu dwóch wieków. Rok 2017 został ogłoszony przez Sejm i Kościół polski rokiem bł. Ojca Honorata. Pragniemy zatem by konkurs wpisany w ten czas propagował Obrońcę polskości, który nie walczył bronią, lecz różańcem i służbą przy kratkach konfesjonału. Chcemy byś zobaczył z jakiej pochodził rodziny, jak był wychowywany, gdzie i w jakich warunkach kształtował się jego niezłomny duch i umiłowanie Ojczyzny. Dzięki konkursowi chcemy kształtować w młodym pokoleniu wartości ewangeliczne, którymi żył błogosławiony Honorat Koźmiński i ducha autentycznego patriotyzmu. Więcej informacji na stronie: http://www.milionodhonorata.pl/

© 2008 Diecezja Płocka