PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

MSCDN Płock

 

 

WARSZTATY I KURSY DOSKONALĄCE

 

 

 Katecheci, którzy chcą skorzystać z oferty szkoleniowej MSCDN Wydział w Płocku, dokładną informację o terminie planowanego warsztatu znajdą na stronie MSCDN, jak również na afiszu ofert w swoich szkołach. Informacje można też uzyskać kontaktując się mejlowo lub telefonicznie z p. Elżbietą Brzeską – Walczak, konsultantem w zakresie katechezy.

 

Wypełnić pustkę aksjologiczną – wychowanie do wartości na katechezie

 

Cel warsztatu: ukazanie roli nauczyciela-katechety w procesie wychowania do wartości i kształtowania postaw.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia: rozumie priorytetową rolę wychowania do wartości, potrafi zachęcić i poprowadzić uczniów do dyskusji o tematyce aksjologicznej; wskazuje moralnie wartościowe zachowania, poznaje wzorce osobowościowe

Zagadnienia programowe: odkrywanie wartości i zdolność kierowania się nimi; demaskowanie antywartości w środowisku szkolnym i poza nim; ukazywanie moralnie wartościowych zachowań oraz wzorców osobowościowych.

Przewidywany termin: styczeń-marzec 2019 r.

Liczba godzin: 5

Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak i mgr Ewa Bembenista

Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna

 

Z dawna Polski Tyś Królową – Z Maryją na katechezie w jubileuszowym roku odzyskania przez Polskę Niepodległości

 

Cel warsztatu: wzmacnianie świadomości znaczenia pobożności maryjnej wśród Polaków.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia: rozumie rolę i znaczenie pobożności maryjnej, zna rys historyczny wydarzeń, które utrwaliły pobożność maryjną Polaków, dostrzega rolę Maryi w dziejach narodu polskiego, ma potrzebę pielgrzymowania do miejsc kultu maryjnego, potrafi zachęcić uczniów do kontynuowania kultu maryjnego.

Zagadnienia programowe: ukazanie roli Maryi w historii Polski; kształtowanie postawy wobec Maryi; Maryja jako chrześcijański wzorzec osobowościowy; kult maryjny w Polsce i na świecie.

Przewidywany termin: październik 2018 r.

Liczba godzin: 5

Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, mgr Ewa Bembenista

Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna

 

Uwaga! Konkurs! Jak zachęcić i przygotować uczniów do konkursów religijnych

 

Cel warsztatu: wyposażenie katechetów w wiedzę i narzędzia mające na celu motywowanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach religijnych.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia wie jak aktywizować uczniów do udziału w konkursach religijnych. Rozumie potrzebę pozytywnej motywacji dzieci i młodzieży poprzez odkrywanie i rozwijanie ich zdolności i zainteresowań. Wie, jak pracować z uczniem zdolnym na katechezie.

Zagadnienia programowe: klucz do sukcesu – przykłady dobrych praktyk; pomysły na temat pracy z uczniem zdolnym, formy pracy z uczniem zdolnym, motywacja, metody / techniki aktywne w pracy z uczniem zdolnym; przygotowanie uczniów do konkursu „Zwykli- niezwykli”.

Przewidywany termin: wrzesień 2018 r.

Liczba godzin: 5

Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska – Walczak, mgr Ewa Bembenista

Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna

 

Takie sobie katechetów rozmowy… sieć współpracy katechetycznej

 

Cel warsztatu: integracja środowiska katechetów, wymiana doświadczeń, wsparcie.

Cele szczegółowe: katecheta chce i potrafi dzielić się doświadczeniami pracy katechetycznej z innymi; potrafi słuchać innych, nawiązywać kontakty; miło spędzać czas; inicjować i wdrażać ciekawe pomysły, rozumie istotę grup samokształceniowych.

Zagadnienia programowe: cykliczne spotkania przy „herbatce”; tworzenie grup samokształceniowych; budowania siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników, wymiana użytecznych informacji, identyfikacja i drogi rozwiązywania problemów.

Przewidywany termin: rok szkolny 2018/2019

Liczba godzin: 5

Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, mgr Ewa Bembenista

Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna

 

„Trudna jest ta mowa” – czyli o potrzebie motywacji na katechezie słów kilka

 

Cel warsztatu: poszukiwanie klucza do efektywności nauczania katechezy – zapoznanie uczestników szkolenia z nowym spojrzeniem na motywacje uczniów w dydaktyce katechezy.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia rozumie potrzebę motywowania uczniów, zna nowe metody w procesie uczenia się motywacji; potrafi motywować, zachęcać, inspirować ucznia na katechezie.

Zagadnienia programowe: motywacja jako cel uświadomiony; motywowanie w nauczaniu katechezy – dzielimy się doświadczeniami; motywacja do nauki i sposoby jej podtrzymywania – opracowanie poradnika metodycznego przez uczestników szkolenia.

Przewidywany termin: styczeń-marzec 2019 r.

Liczba godzin: 5

Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak i mgr Ewa Bembenista

Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna

 

Nowe technologie w służbie katechezy – Praca w chmurze cyfrowej

 

Cel szkolenia: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie zastosowania nowych technologii na lekcjach katechezy

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia wie czym jest chmura IT oraz na czym polega praca w chmurze, zna zalety pracy w chmurze – praca synchroniczna; wzbogaca warsztat pracy

Zagadnienia programowe: aktualne wyzwania katechezy w czasach kultury teleinformatycznej; nowoczesne metody nauczania na lekcji religii; przykłady pracy w chmurze; zalety i niebezpieczeństwa cyberprzestrzeni w warsztacie pracy edukacyjnej nauczyciela religii; zasady dobrej komunikacji w nauczaniu katechetycznym

Przewidywany termin: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 6

Prowadzący: mgr Aleksandra Zasimowicz, mgr Ewa Bembenista

Miejsce: Płock, MSCDN

Koszt: forma bezpłatna

 

Katecheza na scenie – drama z wykorzystaniem treści religijnych

 

Cel szkolenia: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie tworzenia podstawowych form scenicznych z wykorzystaniem treści religijnych

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia wie jak założyć i prowadzić ewangelizacyjną grupę teatralną, zna podstawowe formy przekazu teatralnego, potrafi przygotować spektakl teatralny, potrafi dzielić się wiedzą

Zagadnienia programowe: teatr jako forma przekazu wiary religijnej-w poszukiwaniu inspiracji; teatr jako propozycja działań wychowawczych i pomysł na prowadzenie grupy parafialnej, pomysły na scenariusze teatralne o treści religijnej, przygotowanie scenariuszy zgodnie z rokiem liturgicznym, wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą

Przewidywany termin: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 6

Prowadzący: Ewa Bembenista

Miejsce:MSCDN Wydział w Płocku

Koszt: forma bezpłatna

 

Czynić uczniów Pana – aktywizujemy dzieci i młodzież do tworzenia grup i wspólnot parafialnych

 

Cel szkolenia: zachęcanie katechetów do tworzenia i prowadzenia grup dziecięcych i młodzieżowych przy parafii

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia wie jak założyć i prowadzić dziecięcą i młodzieżową grupę parafialną; zna ruchy religijne i rodzaje wspólnot działających w Kościele, zna ich cele i zadania; wie jak aktywizować dzieci i młodzież do życia wspólnotowego w kościele; potrafi dzielić się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą w parafii z innymi uczestnikami szkolenia

Zagadnienia programowe: rola małych grup w życiu Kościoła; rodzaje zaangażowania młodych w parafii – grupy dziecięce i młodzieżowe, ich cele i zadania

Przewidywany termin: październik 2018 r.

Liczba godzin: 6

Prowadzący: Ewa Bembenista, Elżbieta Brzeska-Walczak

Miejsce: MSCDN Wydział w Płocku

Koszt: forma bezpłatna

 

Projekty uczniowskie jako jedna z metod realizacji katechezy

 

Cel szkolenia: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie pracy metodą projektu na katechezie

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia wie czym jest metoda projektu i poszczególne fazy jej realizacji; rozumie dlaczego warto tę metodę stosować w pracy katechetycznej, ma pozytywne nastawienie wobec innowacji edukacyjnych.

Zagadnienia programowe: projekt edukacyjny jako metoda; katecheta jako inicjator projektów edukacyjnych z zakresu treści religijnych; walory projektów uczniowskich w katechezie; praktyczne zastosowanie metody projektów w katechezie na przykładzie projektu edukacyjnego: Adoptujemy wartości księdza Jana Ziei. 

Przewidywany termin: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 6

Prowadzący: Ewa Bembenista

Miejsce: MSCDN Wydział w Płocku

Koszt: forma bezpłatna

 

Biblia w katechezie szkolnej

Cel szkolenia: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie pracy z Pismem Świętym na katechezie, kształtowanie świadomości, że objaśnianie Słowa Bożego w ramach katechizacji powinno mieć za swe źródło samo Pismo Św., które rozpatrywane w kontekście tradycji stanowi punkt wyjścia, fundament i normę nauczania katechizmu

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia potrafi samodzielnie zaprogramować i przeprowadzić katechezę biblijną, zna zasady hermeneutyki biblijnej; zna metody pracy z tekstem biblijnym; tworzy scenariusze lekcji; dzieli się posiadaną wiedzą i doświadczeniem

Zagadnienia programowe: Pismo Święte źródłem nauczania religii i współczesnej katechezy; miejsce Biblii w katechezie, metody biblijne w katechezie

Przewidywany termin: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 6

Prowadzący: Ewa Bembenista, Elżbieta Brzeska-Walczak

Miejsce: MSCDN Wydział w Płocku

Koszt: forma bezpłatna

 

Oddzielić ziarno od kąkolu – jak motywować dzieci i młodzież do dobrych wyborów czytelniczych?

Cel warsztatu: wzmacnianie świadomości znaczenia czytelnictwa oraz ukazanie wartości wypływających z obcowania z lekturą.

Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia: rozumie rolę i znaczenie czytelnictwa, zna nowości wydawnicze w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej, potrafi zachęcić uczniów do świadomych wyborów czytelniczych, znajduje wartości chrześcijańskie w literaturze, umie wykorzystać wybrane lektury na katechezie; konstruuje scenariusze z wykorzystaniem dzieła literackiego na katechezie; włącza się w akcję: Cała Polska czyta dzieciom.

Zagadnienia programowe: bogactwo i różnorodność rynków wydawniczych; prezentacja wybranych dzieł literackich i możliwość wykorzystania ich na katechezie; zadania współczesnej literatury w kształtowaniu postaw i wartości chrześcijańskich.

Przewidywany termin: styczeń-marzec 2019 r.

Liczba godzin: 5

Prowadzący: Elżbieta Brzeska-Walczak, Ewa Bembenista 

Miejsce: MSCDN w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna.

 

Trening z Jezusem Chrystusem na katechezie.

Cel warsztatu: pogłębianie wiedzy o Jezusie Chrystusie, nawiązanie i utrzymywanie relacji z Mistrzem.

Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia: rozumie na czym polega trening katechetyczny; wie, że katecheza prowadzi ucznia do relacji z Jezusem Chrystusem; potrafi wykorzystać metody i formy pracy treningu katechetycznego; stawia sobie ambitne cele i dąży do ich realizacji; wie jak skutecznie poprowadzić interioryzację.

Zagadnienia programowe: trening katechetyczny – próba definicji; nowoczesne metody i formy pracy oraz wykorzystanie narzędzi TOC na katechezie; przykłady kreatywnych interioryzacji na katechezie.

Przewidywany termin: październik 2018 r. 

Liczba godzin: 5

Prowadzący: Elżbieta Brzeska-Walczak, Ewa Bembenista 

Miejsce: MSCDN w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna.


Sześć kroków jak osiągnąć sukces na katechezie w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Cel warsztatu: pozyskiwanie i rozwijanie umiejętności pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; poznawanie nowych metod, form i sposobów pracy na katechezie.

Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia: poznaje metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; poprzez studium przypadków zapoznaje konkretne sytuacje, problemy oraz sposoby konstruktywnego radzenia sobie z nimi; dostrzega potrzebę indywidualizacji pracy z katechizowanym; wie jak osiągnąć sukces w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; tworzy scenariusze katechez.

Zagadnienia programowe: zasada sześciu kroków w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: ROZPOZNANIE, PLANOWANIE, WSPIERANIE, DIAGNOZA, PROGRAM, PRAKTYKA; nowoczesne metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; studium wybranych przypadków z codziennej pracy katechety.

Przewidywany termin: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 5

Prowadzący: Elżbieta Brzeska-Walczak i Ewa Bembenista 

Miejsce: MSCDN w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna. 

 

„Trudna jest ta mowa” – czyli o potrzebie motywacji na katechezie słów kilka.

 

Cel warsztatuPoszukiwanie klucza do efektywności nauczania katechezy - zapoznanie uczestników szkolenia z nowym spojrzeniem na motywacje uczniów w dydaktyce katechezy.

Cele szczegółoweUczestnik po zakończeniu szkolenia  rozumie potrzebę motywowania uczniów , zna nowe metody w procesie uczenia się motywacji; potrafi motywować, zachęcać, inspirować ucznia na katechezie.

Zagadnienia programoweMotywacja jako cel uświadomiony;  motywowanie w nauczaniu katechezy – dzielimy się doświadczeniami; motywacja do nauki i sposoby jej podtrzymywania – opracowanie poradnika metodycznego przez uczestników szkolenia.

Przewidywany terminstyczeń-marzec 2019 r. 

Liczba godzin: 5

ProwadzącyElżbieta Brzeska-Walczak i Ewa Bembenista 

Miejsce: MSCDN w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna 

  

Akcja – inspiracja „Teatr i film w służbie profilaktyki uzależnień” – przykłady dobrej praktyki 

Cel warsztatuZapoznanie katechetów z problemem wybranych uzależnień i uwrażliwienie na współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowePo zakończeniu szkolenia katecheta zna zagrożenia wynikające z różnorodnych uzależnień dzieci i młodzieży w tym uzależnienia od dopalaczy, alkoholu, cyberprzestrzeni; wie jak może przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z różnorodnych uzależnień, wie na czym polega profilaktyka pozytywna, poznaje przykłady dobrej praktyki – teatr i film w służbie profilaktyki uzależnień.

Zagadnienia programoweW pułapce uzależnień – alkohol, dopalacze, cyberprzestrzeń i cyberprzemoc – skala zjawiska i przeciwdziałanie; „Nakręćmy się” – film profilaktyczny jako oferta profilaktyki pozytywnej; teatr jako alternatywa wobec zjawiska uzależnień.

Przewidywany termin: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 5

ProwadzącyElżbieta Brzeska-Walczak, Ewa Bembenista, 

Miejsce: MSCDN w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna

 

Nauczyciel w szkole uczącej się. Katecheza XXI wieku - „Daj się złapać w sieć” – o potrzebie współpracy katechetów miasta Płocka i jej formach


Główny cel zajęć: Zapoznanie uczestników szkolenia z nowym system wspomagania pracy szkół. Sieci współpracy i samokształcenia jako formy wymiany doświadczeń.

Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia: zna założenia nowego systemu wspomagania pracy szkół; rozumie potrzebę tworzenia sieci współpracy i samokształcenia jako formę wymiany doświadczeń; potrafi wskazać oczekiwania nauczycieli wobec rozwoju zawodowego, wyraża gotowość pracy i wymiany doświadczeń katechetycznych w ramach sieci współpracy.

Zagadnienia programowe: założenia nowego systemu wspomagania szkół; doradcy metodyczni i ich rola w nowym systemie wspomagania – sieci współpracy; przykłady dobrych praktyk pracy w ramach programu Szkoła Ucząca Się.

Przewidywany terminpo zebraniu grupy

Liczba godzin: 4

Prowadzący: Elżbieta Brzeska-Walczak, Ewa Bembenista 

Miejsce: MSCDN w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna

 

Salezjański system prewencyjny – przeżytek czy zapomniany potencjał?


Główny cel zajęć: Popularyzowanie wśród katechetów pedagogiki św. Jana Bosko, odkrywanie jej głównych założeń.

Cele szczegółowe: Po zakończeniu szkolenia katecheta zna założenia pedagogiki św. Jana Bosko, rozumie potrzebę tworzenia programów profilaktycznych w pracy z uczniem w szkole, wie jak  tworzyć  szkolne  programy  profilaktyczne  oparte  o system prewencyjny św. Jana Bosko, dzieli się posiadaną wiedzą i doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia.

Zagadnienia programowe: Główne idee systemu prewencyjnego św. Jana Bosko; system prewencyjny księdza Bosko we współczesnej profilaktyce; wspólnototwórcze elementy systemu prewencyjnego św. Jana Bosko.

Przewidywany termin: kwiecień 2019 r.

Liczba godzin: 4

ProwadzącyElżbieta Brzeska-Walczak i Ewa Bembenista, 

Miejsce: MSCDN w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna

 

„Koła rodzinnego nie tworzy się cyrklem” – rodzina jako wartość fundamentalna.


Cel warsztatu: Ukazanie roli i znaczenia rodziny jako wartości priorytetowej w życiu każdego człowieka.

Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia zna zamysł Boży dotyczący rodziny; rozumie, że macierzyństwo i ojcostwo są powołaniem; dostrzega zagrożenia współczesnej rodziny; rozumie naukę Jana Pawła II dotyczącą miłości w rodzinie; troszczy się o bezpieczeństwo rodziny w Polsce i na świecie; tworzy scenariusze zajęć oparte o nauczanie Kościoła na temat rodziny.

Zagadnienia programowe: „Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”- czyli jak być powinno; jak jest – o kryzysie rodziny w XXI w.; dlaczego nie jest tak, jak być powinno – refleksja o rodzinie w świetle nauczania Jana Pawła II; rodzina w przyszłości – jak przywrócić rodzinie właściwe miejsce.

Przewidywany termin: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 4

ProwadzącyEwa Bembenista, Elżbieta Brzeska-Walczak 

Miejsce: MSCDN w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna

 

„Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; pozwól wziąć udział, a zrozumiem” – metoda dramy na katechezie.

Cel warsztatu: Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania dramy jako metody aktywizującej w edukacji, wychowaniu, rozwoju dzieci i młodzieży. Tworzenie własnych narzędzi dramowych.

Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia wie czym jest drama; potrafi konstruować narzędzia dramowe; tworzy scenariusze lekcji z wykorzystaniem dramy.

Zagadnienia programowe: Potrzeba i znaczenie aktywizowania uczniów w ujęciu ogólnym; katecheta – główny projektant sytuacji dydaktycznej; drama – wchodzenie w role

Przewidywany termin: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Ewa Bembenista, Elżbieta Brzeska-Walczak

Miejsce: MSCDN w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna


„Piórkiem i węglem” na katechezie – praca z wykorzystaniem obrazu.


Cel warsztatu: Doskonalenie umiejętności katechety w zakresie analizy i interpretacji dzieł wielkich mistrzów w świetle wiary chrześcijańskiej oraz ubogacania katechezy poprzez wykorzystanie dzieł sztuki przedstawiających treści religijne.

Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia potrafi analizować i interpretować dzieła malarskie w odniesieniu do religii chrześcijańskiej; zna tajemnice warsztatu wielkich mistrzów pędzla; właściwie wykorzystuje obraz w realizacji procesu katechetycznego.

Zagadnienia programowe: Analiza wybranych dzieł malarskich i ich interpretacja w świetle wiary chrześcijańskiej; tajemnice warsztatu wielkich mistrzów pędzla; praca z wykorzystaniem obrazu na katechezie.

Przewidywany termin: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 4

Prowadzący: Ewa Bembenista, Elżbieta Brzeska-Walczak

Miejsce: MSCDN w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna

 

"Między schematem a poszukiwaniem", czyli o nowych metodach i środkach dydaktycznych oraz technikach pracy katechety 

Cel warsztatu: poznawanie nowych metod, środków dydaktycznych oraz technik pracy katechety

Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia: zna nowoczesne środki dydaktyczne; rozumie i docenia potrzebę stosowania urządzeń mobilnych i ich możliwości wykorzystania w procesie zdobywania wiedzy; zna i rozumie mechanizmy, jakie rządzą prawidłowym zastosowaniem rozmaitych środków dydaktycznych w procesie dydaktycznym; zna wybrane techniki nauczania i potrafi wykorzystać je w pracy katechetycznej

Zagadnienia programowe: nowoczesne środki dydaktyczne i ich wpływ na efektywność pracy katechety; aktywizujące metody aktywnego uczenia się; szkolna dydaktyka i praca z grupą – prezentacja wybranych technik nauczania

Przewidywany termin: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 6

Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak

Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna

© 2008 Diecezja Płocka