PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
LITURGIA DNIA
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej
Wydział Duszpasterski Diecezji Płockiej

MSCDN Płock

 

 

WARSZTATY I KURSY DOSKONALĄCE

 

 

 Katecheci, którzy chcą skorzystać z oferty szkoleniowej MSCDN Wydział w Płocku, dokładną informację o terminie planowanego warsztatu znajdą na stronie MSCDN, jak również na afiszu ofert w swoich szkołach. Informacje można też uzyskać kontaktując się mejlowo lub telefonicznie z p. Elżbietą Brzeską – Walczak, konsultantem w zakresie katechezy.

  

„Trudna jest ta mowa” – czyli o potrzebie motywacji na katechezie słów kilka

Cel warsztatu: poszukiwanie klucza do efektywności nauczania katechezy – zapoznanie uczestników szkolenia z nowym spojrzeniem na motywacje uczniów w dydaktyce katechezy.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia rozumie potrzebę motywowania uczniów, zna nowe metody w procesie uczenia się motywacji; potrafi motywować, zachęcać, inspirować ucznia na katechezie.

Zagadnienia programowe: motywacja jako cel uświadomiony; motywowanie w nauczaniu katechezy – dzielimy się doświadczeniami; motywacja do nauki i sposoby jej podtrzymywania – opracowanie poradnika metodycznego przez uczestników szkolenia.

Przewidywany termin: styczeń 2020 r.

Liczba godzin: 5

Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak i mgr Ewa Bembenista

Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna 

   

"Między schematem a poszukiwaniem", czyli o nowych metodach i środkach dydaktycznych oraz technikach pracy katechety 

Cel warsztatu: poznawanie nowych metod, środków dydaktycznych oraz technik pracy katechety

Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia: zna nowoczesne środki dydaktyczne; rozumie i docenia potrzebę stosowania urządzeń mobilnych i ich możliwości wykorzystania w procesie zdobywania wiedzy; zna i rozumie mechanizmy, jakie rządzą prawidłowym zastosowaniem rozmaitych środków dydaktycznych w procesie dydaktycznym; zna wybrane techniki nauczania i potrafi wykorzystać je w pracy katechetycznej

Zagadnienia programowe: nowoczesne środki dydaktyczne i ich wpływ na efektywność pracy katechety; aktywizujące metody aktywnego uczenia się; szkolna dydaktyka i praca z grupą – prezentacja wybranych technik nauczania

Przewidywany termin: marzec 2020 r.

Liczba godzin: 6

Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak

Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna

 

Wspomaganie w szkole i na katechezie

Główny cel zajęć: Zapoznanie uczestników szkolenia z nowym systemem wspomagania szkół. Sieci współpracy i samokształcenia jako formy wymiany doświadczeń.

Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia:  zna założenia nowego systemu wspomagania szkół; rozumie potrzebę tworzenia sieci współpracy i samokształcenia jako formę wymiany doświadczeń; wyraża gotowość pracy i wymiany doświadczeń katechetycznych

Zagadnienia programowe: Założenia nowego systemu wspomagania szkół; przykłady dobrych praktyk pracy w zakresie nauczania religii

Przewidywany termin: wrzesień 2019 r.

Liczba godzin: 4

Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska – Walczak i mgr Ewa Bembenista

Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna


Dom zbudowany na skale – fundamentalna wartość rodziny

Główny cel zajęć: Ukazanie priorytetowej roli rodziny w życiu społecznym i indywidualnym każdego człowieka

Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia: doskonali wiedzę dotyczącą  rodziny, rozwija umiejętności wychowawczo – opiekuńcze, wspiera uczniów i ich rodziny

Zagadnienia programowe:  Rodzina – podstawowym środowiskiem kształtowania systemu wartości; współczesna rodzina wobec kryzysu wartości; międzypokoleniowy przekaz wartości i wzmacnianie więzi w rodzinie

Przewidywany termin: kwiecień 2020r.

Liczba godzin: 4

Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska – Walczak i mgr Ewa Bembenista

Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26

Koszt: forma bezpłatna


Z głową w chmurach, stąpając realnie po ziemi”- jak nie dać się zniechęceniu w codziennej służbie głoszenia Bożego słowa na katechezie?

Cel warsztatu: Adoracja i głoszenie Słowa Bożego przez katechetów

Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia wyraża potrzebę codziennego obcowania ze Słowem Bożym, potrafi je studiować, rozważać i nim się modlić

Zagadnienia programowe: Słowo Boże fundamentem wiary chrześcijańskiej, wypływanie na głębię Słowa Bożego 

Przewidywany termin: październik 2019 r.

Liczba godzin: 4

Prowadzący: mgr Ewa Bembenista, mgr Elżbieta Brzeska-Walczak

Miejsce: MSCDN w Płocku

Koszt: forma bezpłatna

© 2008 Diecezja Płocka