PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

MSCDN Ciechanów

WARSZTATY I KURSY DOSKONALĄCE

 

Wykorzystanie opowieści Bruno Ferrero na katechezie i zajęciach pozalekcyjnych

  

Adresaci: katecheci, pedagodzy, wychowawcy świetlic szkół podstawowych

Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności nauczyciela w zakresie stosowania różnych form i metod pracy z opowieściami Bruno Ferrero.

Cele szczegółowe: prezentacja opowieści Bruno Ferrero, metody pracy z poszczególnymi opowieściami; tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem konkretnych tekstów autora.

Przewidywany termin: 9 stycznia 2019 r.

Liczna godzin: 5

Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33

Koszt: forma bezpłatna.

 

Znaczenie Patrona szkoły – propozycje popularyzacji dziedzictwa Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

 

Adresaci: nauczyciele szkół im. Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego oraz inni zainteresowani

Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności nauczyciela w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej z osobą patrona szkoły – św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia określa znaczenie patrona, podaje możliwości różnorodnych działań popularyzujących dziedzictwo Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego, potrafi zaplanować i przeprowadzić ciekawe zajęcia zainspirowane

życiem i nauczaniem Patrona.

Zagadnienia programowe: definicja patrona, instytucje popularyzujące dziedzictwo Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego, działania dydaktyczno – wychowawcze przybliżające postać Patrona, przykłady dobrej praktyki.

Przewidywany termin: luty 2019 r.

Liczna godzin: 5

Prowadzący: Marzena Sadowska

Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33

Koszt: forma bezpłatna.

 

„Dookoła świata” – propozycje animacji misyjnej w szkole i parafii.

 

Adresaci: katecheci wszystkich typów szkół i inni zainteresowani nauczyciele

Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności nauczyciela w jaki sposób poprzez animację misyjną samemu wzrastać w wierze i pomagać w tym innym osobom, szczególnie uczniom.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia ma potrzebą własnego rozwoju misyjnego, streszcza encyklikę Jana Pawła II „Redemptoris Missio”, podaje praktyczne metody i sposoby animacji misyjnej w szkole i parafii.

Zagadnienia programowe: definicja animacji misyjnej, treść encykliki Jana Pawła II „Redemptoris Missio” instytucje misyjne, działania dydaktyczno – wychowawcze przybliżające tematykę misyjną.

Termin: grudzień 2018

Prowadzący: Marzena Sadowska

Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33

Koszt: forma bezpłatna.

 

Jak zachęcać uczniów do czytania książek o tematyce religijnej i prasy katolickiej?

 

Cel warsztatu: pogłębienie świadomości  znaczenia literatury religijnej i prasy katolickiej oraz wskazanie sposobów ich wykorzystania w katechezie.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia wyjaśnia znaczenie literatury i prasy  katolickiej,  charakteryzuje współczesną literaturę religijną dla dzieci i młodzieży,  zna historię prasy katolickiej, charakteryzuje wybrane czasopisma dziecięce i młodzieżowe, planuje wykorzystanie ich w katechezie.

Zagadnienia programowe: współczesna literatura religijna  dla dzieci i młodzieży, prasa katolicka dawniej i dziś, prezentacja wybranej literatury i czasopism,  przykłady dobrej praktyki.

Przewidywany termin: po zebraniu grupy 

Liczba godzin: 5

Prowadzący: Marzena Sadowska

Miejsce: do uzgonienia 

Koszt: bezpłatnie

 

Po co szkole patron? - o propagowaniu dziedzictwa Jana Pawła II i kard. St. Wyszyńskiego

 

Adresaci: nauczyciele szkół im. Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego oraz inni zainteresowani

Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności nauczyciela w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej  z osobą patrona szkoły –  św. Jana Pawła II i sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia określa znaczenie patrona, podaje możliwości różnorodnych działań popularyzujących dziedzictwo Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego, potrafi zaplanować i przeprowadzić ciekawe zajęcia zainspirowane życiem i nauczaniem Patrona.

Zagadnienia programowe: definicja patrona,  instytucje popularyzujące dziedzictwo Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego, działania dydaktyczno – wychowawcze przybliżające postać  Patrona, przykłady dobrej praktyki.

Przewidywany termin: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 5.

Prowadzący: Marzena Sadowska

Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33

Koszt: forma bezpłatna

 

Wykorzystanie form plastycznych w przekazie  treści religijnych

 

Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie wykonywania  elementów plastycznych i wykorzystywania ich w przekazie treści religijnych.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia posiada praktyczną umiejętność wykonania drobnych elementów plastycznych możliwych do zrobienia wspólnie z uczniami z okazji różnych uroczystości religijnych lub rodzinnych, potrafi włączyć te elementy w przekaz katechetyczny.

Zagadnienia programowe: elementy plastyczne w katechezie, praktyczna nauka wykonywania wybranych  pomocy  plastycznych, propozycje zastosowania ich na katechezie

Adresaci: katecheci szkół podstawowych.

Przewidywany termin: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 6

Prowadzący: Marzena Sadowska

Miejsce: MSCDN w Ciechanowie, ul. H. Sienkiewicza 33

Koszt: forma bezpłatna

 

Lekcja otwarta   „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce…”  .   O patriotyzmie  na katechezie. 

Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie propagowania patriotyzmu na katechezie

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia potrafi uzasadnić wartość promowania patriotyzmu na katechezie, zaplanować zajęcia  o patriotyzmie  oraz w ciekawy sposób je poprowadzić.

Zagadnienia programowe: lekcja otwarta dla katechetów szkół podstawowych, omówienie katechezy i  referat  o  przekazywaniu wartości miłości  do ojczyzny  na katechezie.    Adresaci: katecheci szkół podstawowych

Przewidywany termin: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 4

Prowadzący: Marzena Sadowska

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Siedlinie, ul. Jana Pawła II 12

Koszt: forma bezpłatna


Jak pobudzać motywację ucznia na katechezie? 

 

Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie motywowania uczniów do poznawania prawd wiary.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia zna wzorce motywacji uczniów; metody postępowania z uczniami słabymi, pilnymi bez osiągnięć, popisującymi się, uczniami z syndromem porażki; wie, kiedy i w jaki sposób nagradzać uczniów, jak karać i jak ich skutecznie chwalić; potrafi określić potrzeby uczniów uczestniczących w katechezie; potrafi zastosować podstawowe strategie motywujące do nauki religii takie jak: zaciekawienie, dysonans, zainteresowanie, przekształcenie, własna motywacja.

Zagadnienia programowe: potrzeby i motywacje ucznia na katechezie; działania katechety motywujące zniechęconego ucznia do pracy na katechezie; strategie generujące uczenie się; przykłady dobrej praktyki.

Przewidywany termin: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 5

Prowadzący: Marzena Sadowska

Miejsce: MSCDN w Ciechanowie, ul. H. Sienkiewicza 33 

Koszt: forma bezpłatna

 

Awans na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

 

Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności w zakresie opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju za okres stażu i dokumentowania dorobku zawodowego z uwzględnieniem specyfiki pracy katechety w szkole i parafii.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia potrafi opracować sprawozdanie za staż i poprawnie skompletować dokumentację na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz przygotować prezentację dorobku zawodowego.

Zagadnienia programowe: zasady opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu, wymagania dotyczące dokumentacji składanej przez nauczycieli kontraktowych i mianowanych ubiegających się o awans zawodowy, prezentacja dorobku zawodowego.

Adresaci: katecheci kończący staż na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, przygotowujący dokumentację na awans

Przewidywany termin: kwiecień 2019

Liczba godzin: 5

Prowadzący: Marzena Sadowska

Miejsce: MSCDN w Ciechanowie, ul. H. Sienkiewicza 33

Koszt: forma bezpłatna

 

„ASTRA inspiruje, czyli jak pokolorować świat dziecka”

 

Adresaci: nauczyciele szkól podstawowych, przedszkoli, pracownicy świetlic, bibliotek.

Cel warsztatu: podniesienie umiejętności pedagogicznych w kategorii edukacji plastycznej dzieci z zastosowaniem farb, plastelin i innych mas plastycznych.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia posiada głębszą wiedzę nt. rysunku, malarstwa i modelowania przestrzennego, zna różne rodzaje produktów plastycznych i potrafi je kreatywnie wykorzystywać w pracy z dziećmi.

Zagadnienia programowe: wybrane techniki plastyczne, prezentacja wybranych produktów plastycznych ASTRA, możliwości ich wykorzystania w pracy z dziećmi.

Przewidywany termin: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 3

Prowadzący: pracownik firmy ASTRA

Miejsce: MSCDN Ciechanów, ul. H. Sienkiewicza 33

Koszt: bezpłatnie

 

Biblijne przypowieści dla dzieci z zastosowanie metody TOC (Twórczo Ciekawie Optymistycznie)

 

Cel warsztatu: Wzbogacenie warsztatu pracy katechety – nowatorska metoda TCO w pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Cele szczegółowe: uczestnik po ukończonym szkoleniu potrafi stosować narzędzia TOC w organizowaniu i planowaniu jednostki katechetycznej. Praktyczne przykłady twórczych zajęć – gałązka logiczna, chmura i drzewko ambitnego celu.

Przewidywany termin: listopad 2018.

Liczna godzin: 8

Prowadzący:  Ks. Zbigniew Olszewski

Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33

Koszt: forma bezpłatna

 

Jak twórczo czytać Biblię – zastosowanie narzędzi TOC w katechezie

 

Cel warsztatu: Wzbogacenie warsztatu pracy katechety – nowatorska metoda TCO w pracy z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną.

Cele szczegółowe: uczestnik po ukończonym szkoleniu potrafi stosować narzędzia TOC w organizowaniu i planowaniu jednostki katechetycznej. Praktyczne przykłady twórczych zajęć – gałązka logiczna, chmura i drzewko ambitnego celu.

Przewidywany termin: marzec - kwiecień 2019.

Liczna godzin: 8

Prowadzący: Ks. Zbigniew Olszewski

Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33

Koszt: forma bezpłatna

 

A gdyby tak matura z religii? Konstruowanie zadań na sprawdziany szkolne i egzaminy zewnętrzne

 

Adresaci: nauczyciele religii, poloniści, humaniści (oraz inni zainteresowani)

Cel ogólny: doskonalenie umiejętności budowania zadań

Cele szczegółowe. Uczestnik:  poznaje typy i formy zadań; poznaje podstawowe pojęcia z pomiaru edukacyjnego; kształci umiejętności konstruowania zadań; tworzy plan testu; tworzy zasady oceniania zadań

Termin: po zebraniu grupy

Prowadzący: Robert Chamczyk, ekspert ds. egzaminów humanistycznych Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Ks. Zbigniew Olszewski, konsultant ds. katechezy MSCDN Wydział w Ciechanowie.

Koszt: 50 zł

 

Konstruowanie zadań na sprawdziany szkolne i egzaminy zewnętrzne

 

Adresaci: nauczyciele religii, poloniści, humaniści (oraz inni zainteresowani)

Cel ogólny: doskonalenie umiejętności budowania zadań

Cele szczegółowe. Uczestnik:  poznaje typy i formy zadań; poznaje podstawowe pojęcia z pomiaru edukacyjnego; kształci umiejętności konstruowania zadań; tworzy plan testu; tworzy zasady oceniania zadań

Termin: listopad/grudzień 2018

Prowadzący: Robert Chamczyk, ekspert ds. egzaminów humanistycznych Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Ks. Zbigniew Olszewski, konsultant ds. katechezy MSCDN Wydział w Ciechanowie.

Koszt: 50 zł 

 

Wystąpienia publiczne w pracy katechety i księdza

 

Adresaci: nauczyciele - katecheci poziomów edukacyjnych

Cel ogólny: doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie kreowania wizerunku własnego oraz szkoły

Cele szczegółowe. Uczestnik: poznaje podstawowe zasady przygotowania wystąpień publicznych; kształci umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych; opanowuje techniki dykcyjne i dba o kulturę słowa; doskonali umiejętności tworzenia prezentacji Power Point

Liczna godzin: 6

Termin: marzec/kwiecień 2019

Prowadzący: Robert Chamczyk, ekspert ds. egzaminów humanistycznych Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Ks. Zbigniew Olszewski, konsultant ds. katechezy MSCDN Wydział w Ciechanowie.

Koszt: 50 zł 

© 2008 Diecezja Płocka