PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

KPCEN Golub-Dobrzyń

 

WARSZTATY I KURSY DOSKONALĄCE


                                                                                 

A. WARSZTATY

 

E-katecheza – wykorzystanie na lekcjach religii ciekawych aplikacji i programów

 

Cel warsztatu: zastosowanie na katechezie nowoczesnych technologii (smartfon, tablica interaktywna, tablet).

Cele szczegółowe: uczestnik szkolenia nauczy się, jak w katechezie zastosować proste aplikacje telefoniczne i internetowe do tworzenia pomocy dydaktycznych. Katecheta pozna praktyczne przykłady, skuteczne metody, nowoczesne pomysły, które zaskoczą uczniów.

Zagadnienia programowe: zadania rozwijające kreatywność na katechezie.

Przewidywany termin: październik 2018 r.

Liczba godzin: 5

Prowadzący: mgr Iwona Kamińska

Miejsce: Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń

Forma naboru: zgłoszenia do 10 października 2018 r. (na powyższy adres)

Koszt: 40 zł

 

Przykłady rozwiązań metodycznych na lekcjach religii z wykorzystaniem Pisma Świętego

 

Cel warsztatu: przedmiotem warsztatów jest praca z Pismem Świętym metodami biblijnymi, stosowanymi na lekcjach religii z młodzieżą.

Cele szczegółowe: uczestnik zapozna się z ciekawymi metodami pracy z Biblią, potrafi poprawnie i ciekawie planować i organizować zajęcia o tematyce biblijnej.

Zagadnienia programowe: przedstawienie świata Biblii, współczesne formy przekazu, metody aktywizujące w pracy z tekstem biblijnym.

Przewidywany termin: luty 2019 r.

Liczba godzin: 8

Prowadzący: mgr Iwona Kamińska

Miejsce: Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 11, 87- 400 Golub-Dobrzyń

Forma naboru: zgłoszenia do 5 lutego 2019 r. (na powyższy adres)

Koszt: 40 zł

 

Pomoce dydaktyczne w katechezie – Rok Liturgiczny       

    

 Cel warsztatu: przygotowanie przez nauczycieli pomocy do wykorzystania na katechezach związanych z Rokiem Liturgicznym.

Cele szczegółowe: nauczyciele poznają propozycje wykorzystania pomocy nawiązujących do Roku Liturgicznego, cele realizowane na katechezie dzięki wykorzystaniu tych pomocy.

Zagadnienia programowe: poznanie uniwersalnych symboli dla wiary i religii; symbolika liturgiczna, biblijna; praktyczne zastosowanie wybranych metod w katechezie, takich jak: wykorzystanie obrazu.

Termin przypuszczalny: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 8

Prowadzący: mgr Iwona Kamińska

Miejsce: Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szkolna 37

Forma naboru: karta zgłoszenia  (na powyższy adres)

Koszt: 50 zł

 

Wykorzystanie różnych kanałów informacji na katechezie – pomoce wirtualne

 

Cel warsztatu: modyfikowanie ćwiczeń przez nauczyciela i uczniów, tworzenie własnych ćwiczeń z wykorzystaniem gotowych szablonów.

Cele szczegółowe: obrazy i dźwięki, których dostarczają techniczne środki wzrokowo - słuchowe, przedstawiają rzeczywistość w sposób różnorodny i bogaty, pobudzanie u uczniów  ciekawości oraz chęci uczenia się, wzbogacenie zajęć o nowe rozwiązania metodyczne, co zachęca uczniów do większego wysiłku umysłowego i wiary we własne siły.

Zagadnienia programowe: wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych; pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach.

Termin przypuszczalny: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 10

Prowadzący: mgr Iwona Kamińska

Miejsce: Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szkolna 37.

Forma naboru: karta zgłoszenia (na powyższy adres)

Koszt: 50 zł

 

Wprowadzenie młodzieży w świat wielkich religii metodą projektu

 

Cele warsztatu: doskonalenie umiejętności katechety we wprowadzeniu uczniów w świat wielkich religii oraz ich istotę metodą projektu.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia zna pięć największych religii świata i ich istotę; potrafi zaangażować uczniów w samodzielne poznawanie wiedzy dotyczącej wielkich religii świata, wykorzystanie poznanej wiedzy w praktyce, uczniowie z pomocą katechety wykonują projekt edukacyjny.

Zagadnienia programowe: poznanie pięciu religii świata: Hinduizm, Buddyzm, Islam, Judaizm, Chrześcijaństwo, projekt edukacyjny drogą wszechstronnego rozwoju ucznia, konstruowanie projektów edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności i zdolności katechizowanych.

Termin przypuszczalny: grudzień 2018 r.

Liczba godzin: 10

Prowadzący: mgr Iwona Kamińska

Miejsce: Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szkolna 37.

Forma naboru: karta zgłoszenia do 15 listopada 2018 r. (na powyższy adres)

Koszt: 40 zł

 

Budowanie więzi katechety z uczniami            

 

Cel warsztatu: umiejętność stania na straży ustalonych zasad i równoległe budowanie z grupą więzi emocjonalnych.

Cele szczegółowe: organizowanie sytuacji sprzyjających wspólnemu działaniu, co powoduje powstawanie poczucia wspólnoty, „przyłapywanie uczniów na <gorącym>, dobrym uczynku”, gdyż prawidłowo wypowiedziana pochwała może być ważnym krokiem w nawiązaniu i pogłębieniu więzi.

Zagadnienia programowe:   uczeń    w sposób twórczy wykorzystuje opinie, oceny, które o sobie słyszy, do budowania właściwych relacji międzyludzkich; rozumie potrzebę podejmowania odpowiedzialnych wyborów. 

Termin przypuszczalny: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 8

Prowadzący: mgr Iwona Kamińska

Miejsce: Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szkolna 37

 Forma naboru: karta zgłoszenia (na powyższy adres)

 Koszt: 50zł

 

Praca metodą dramy na katechezie. Wykorzystanie opowieści Bruno Ferrero

 

Cel warsztatu: umiejętność tworzenia atrakcyjnych form scenicznych, interpretacji teatralnej tekstu literackiego

Cele szczegółowe: uczestnik poznaje nietuzinkowe formy sceniczne stanowiące zamkniętą całość lub będących jedną ze składowych części dużej inscenizacji.

Zagadnienia programowe: formy sceniczne jako droga wspomagająca zrozumienie rzeczywistości religijnej; forma wypowiedzi ekspresyjnej.

Termin przypuszczalny: kwiecień 2019 r.

Liczba godzin: 8

Prowadzący:  mgr Iwona Kamińska

Miejsce: Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szkolna 37

Forma naboru: karta zgłoszenia do 10 marca 2019  r. (na powyższy adres)

Koszt: 40 zł

 

Multimedia w mojej pracy.

 

Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie wykorzystania środków dydaktycznych  w  katechezie.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu warsztatów zna i rozumie zasady pracy z wykorzystaniem pomocy multimedialnych, potrafi wykorzystać środki dydaktyczne w nauczaniu katechetycznym; wzbogaca warsztat pracy.

Zagadnienia programowe: kryteria doboru środków dydaktycznych w nauczaniu katechetycznym; przegląd metod pracy stosowanych w nauczaniu katechetycznym.

Termin przypuszczalny: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Iwona Kamińska

Miejsce: Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu; ul. Szkolna 37

Forma naboru: karta zgłoszenia

Koszt: 50 zł

 

Sztuka we  Mnie i w Tobie…

 

Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie projektowania katechez z wykorzystywaniem elementów sztuk plastycznych.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia potrafi wkomponować w całość zajęć katechetycznych różne symbole religijne, uwzględniając Boże Narodzenie i Wielkanoc oraz różne techniki plastyczne.

Zagadnienia programowe: poznanie uniwersalnych symboli dla wiary i religii.

Termin przypuszczalny: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 8

Prowadzący: Iwona Kamińska

Miejsce: Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu; ul. Szkolna 37

Forma naboru: karta zgłoszenia

Koszt: 50 zł

 

Ja tu rządzę! 

Cel warsztatu: katecheta potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu warsztatów rozpoznaje prowokacyjne zachowania uczniów i potrafi na nie reagować, dokonuje analizy i ocenia skuteczność własnych zachowań, pomaga w wyrażaniu uczuć i emocji uczniów w sytuacjach problemowych.

Zagadnienia programowe: przyczyny niewłaściwych zachowań uczniów na katechezie; komunikacja i relacje interpersonalne w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; zasady wprowadzania i utrzymywania dyscypliny na katechezie.

Termin przypuszczalny: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 8

Prowadzący: mgr Iwona Kamińska

Miejsce: Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu; ul. Szkolna 37

Forma naboru: karta zgłoszenia

Koszt: 50zł

 

Lekcja z pomysłem.

Cel warsztatu: umiejętność tworzenia atrakcyjnych form scenicznych, interpretacji teatralnej fragmentów Biblii.

Cele szczegółowe: uczestnik poznaje nietuzinkowe formy sceniczne stanowiące zamkniętą całość lub będących jedną ze składowych części katechezy.

Zagadnienia programowe: formy sceniczne jako droga wspomagająca zrozumienie rzeczywistości religijnej; forma wypowiedzi ekspresyjnej.

Termin przypuszczalny: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 12

Prowadzący: mgr Iwona Kamińska

Miejsce: Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szkolna 37

Forma naboru: karta zgłoszenia

Koszt: 40 zł

  

B. KONFERENCJE

 

Nowy rok duszpasterski i kalendarzowy na lekcji religii

 

Cel konferencji: na czym polegają różnice między rokiem kalendarzowym a duszpasterskim.

Przewidywany termin: 8 marca 2018 r.

Liczba godzin: 4

Prowadzący: mgr Iwona Kamińska

Miejsce: Gimnazjum w im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 11, 87- 400 Golub-Dobrzyń

Forma naboru: zgłoszenia do 20 lutego 2019 r.

Koszt: forma bezpłatna

 

Katecheza a reforma oświaty.

 

Cel konferencji: obawy i nadzieje związane z reformą oświaty,  wpływu reformy oświaty na katechezę

Termin przypuszczalny: listopada 2018 r.

Liczba godzin: 4

Prowadzący: mgr Iwona Kamińska

Miejsce: Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szkolna 37

Forma naboru: karta zgłoszenia do 1 listopada 2018 r.

Koszt: forma bezpłatna

 

Rozwiązywanie problemów wychowawczych na katechezie

 

Cel konferencji: zapoznanie z metodami pozwalającymi przezwyciężać problemy wychowawcze.

Termin przypuszczalny: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 4

Prowadzący: mgr Iwona Kamińska

Miejsce: Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szkolna 37

Forma naboru: karta zgłoszenia

Koszt: forma bezpłatna

 

Czy jesteśmy komunikatywni?

 

Cel konferencji: katecheta ma się zastanowić, czy w jego ustach Ewangelia jest jeszcze dla kogoś atrakcyjna…

Termin przypuszczalny: po zebraniu grupy

Liczba godzin: 3

Prowadzący: mgr Iwona Kamińska

Miejsce: Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szkolna 37

Forma naboru: karta zgłoszenia 

Koszt: forma bezpłatna

 

Karty zgłoszeń proszę przesyłać na adres:

Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu 

(Iwona Kamińska) ul. Szkolna 37,

sala nr 33 – pierwsza środa miesiąca w godz. 14.30-15.30, tel. 606783892.

87-400 Golub-Dobrzyń 

© 2008 Diecezja Płocka