PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Nauczyciel kontraktowy

Struktura planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

 
 
 

 
 
I. Dane osobowe:
1. imię i nazwisko:
2. nazwa placówki:
3. stanowisko:
4. staż pracy:
5. stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
6. posiadane kwalifikacje:
7. ukończone formy doskonalenia zawodowego:
    A. warsztaty i kursy doskonalące:
    B. konferencje i seminaria:

II. Staż:

1. czas trwania stażu:

2. termin rozpoczęcia stażu:
3. termin zakończenia stażu:
4. cele stażu:
    a) uczestnictwo w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
    b) doskonalenie umiejętności zawodowych przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego i samokształcenie
    c) doskonalenie warsztatu pracy
    d) ocenianie skuteczności podjętych działań
    e) doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty i pomocy społecznejIII. Plan rozwoju zawodowego:

 

 


 

L.p.
Działania podjęte dla realizacji wymagań
Termin realizacji
Dowody realizacji

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków

1.
 
Podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego:
-          doskonalące wiedzę i umiejętności dydaktyczne
-          podnoszące kompetencje i umiejętności wychowawcze
-          formacja duchowa
-          nadające uprawnienia do nauczania innego przedmiotu
 
okres stażu
 
zaświadczenia
 
2.
 
Aktywne uczestnictwo w WDN
 
okres stażu
 
potwierdzenie dyrektora szkoły
 
3.
 
Gromadzenie i aktualizowanie biblioteczki przedmiotowej oraz przygotowanie trwałych środków dydaktycznych (opracowane testy, karty pracy, plansze itp.)
 
okres stażu
 
potwierdzenie opiekuna stażu
przykładowe np. testy, karty pracy
 
4.
 
Opracowanie indywidualnych planów pracy z uczniem zdolnym lub mającym problemy edukacyjne
 
wrzesień
 
plan pracy
 
5.
 
Przygotowanie i realizacja projektu urządzenia (lub modernizacji) pracowni katechetycznej
 
okres stażu
 
potwierdzenie dyrektora szkoły, projekt, zdjęcia
 
6.
 
Przygotowanie uczniów do konkursów
 
okres stażu
 
podziękowania, dyplomy
 
7.
 
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych
 
koniec semestru, roku szkolnego
 
testy diagnostyczne
 
8.
 
Dokonywanie ewaluacji własnej pracy
 
koniec semestru, roku szkolnego
 
ankiety
 

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1.
 
Opracowanie i realizacja zajęć niwelujących poziom agresji
 
II semestr
 
scenariusze
 
2.
 
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagających pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły
 
okres stażu
 
zaświadczenia
 
3.
 
Wspomaganie uczniów w pogłębianiu tradycji narodowo – chrześcijańskich (np. Misterium Bożonarodzeniowe, Wielkanocne, 3 - Maja)
 
np. grudzień, kwiecień, maj
 
scenariusze, programy
 
4.
 
Wspomaganie uczniów w procesie dojrzewania wiary np. rekolekcje
 
grudzień, kwiecień
 
potwierdzenie ks. proboszcza
 
5.
 
Prowadzenie grupy dziecięcej lub młodzieżowej w szkole lub w parafii
 
okres stażu
 
potwierdzenie dyrektora szkoły, ks. proboszcza
plan pracy grupy
 
6.
 
Zorganizowanie spotkania dla dzieci lub młodzieży z ciekawymi ludźmi
 
okres stażu
 
zdjęcia
 
7.
 
Organizowanie pielgrzymek i wycieczek
 
październik, maj
 
potwierdzenie dyrektora szkoły, zdjęcia
 

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
 
Korzystanie z komputera przy opracowaniu scenariuszy zajęć, kart pracy itp.
 
okres stażu
 
przykładowe np. testy, karty pracy
 
2.
 
Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera
 
okres stażu
 
 
3.
 
Samodzielne przygotowanie materiałów do pracy z uczniami korzystając z programów multimedialnych, Internetu
 
okres stażu
 
przykładowe materiały
 
4.
 
Prowadzenie zajęć z uczniami w pracowni komputerowej
 
dwa razy w semestrze
 
konspekty zajęć
 

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.
 
Analiza wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na warsztatach i poprzez samokształcenie
 
okres stażu
 
własne notatki
 
2.
 
Zapoznawanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi
 
okres stażu
 
wykaz nowości wydawniczych
 
3.
 
Wspomaganie uczniów w poznawaniu siebie i w pracy nad sobą w kształtowaniu osobowości
 
okres stażu
 
konspekty zajęć
 
4.
 
Poznawanie aktualnego poziomu rozwoju uczniów
 
wrzesień, czerwiec
 
ankieta i jej analiza
 

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1.
 
Aktualizowanie wiedzy nt. obowiązującego prawa
 
okres stażu
 
 
2.
 
Organizowanie pomocy potrzebującym
 
wg potrzeb
 
potwierdzenie dyrektora szkoły lub opiekuna stażu
 
3.
 
Współpraca z instytucjami realizującymi pomoc społeczną
 
okres stażu
 
zaświadczenia
 


 

© 2008 Diecezja Płocka