PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH


XXIV Edycja Olimpiady Teologii Katolickiej będzie organizowana przez diecezję bydgoską pod hasłem Męczennicy XX wieku – Świadkowie wiary. Jej celem jest zapoznanie uczniów z historią i świadectwem wiary męczenników XX wieku, ich życiem, działaniem i wpływem na sytuację i przemiany społeczno-kulturowe Europy i świata.


- etap szkolny - 29 listopada 2013 r.
- etap diecezjalny - 7 marca 2014 r. (piątek)
- etap ogólnopolski - 24-26 kwietnia 2014 r. w Bydgoszczy

 Etap diecezjalny XXIV Edycji Olimpiady Teologii Katolickiej odbędzie się w Płocku w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.
 
 
LITERATURA
 

 
 
ETAP I (szkolny):

Pismo święte:
2 Mch 7, 1-42 – (Męczeństwo siedmiu braci i ich matki) 
Dn 3, 1-97 – (Trzej młodzieńcy w piecu ognistym)
Mt 5,3-12, Łk 6,20-21 – (Osiem Błogosławieństw)

Magisterium Kościoła:
Jan Paweł II, Eucharystia sakramentem naszego zbawienia, Homilia wygłoszona podczas beatyfikacji bpa Michała Kozala, Warszawa 14 czerwca 1987r., w: „Do końca ich umiłował”, Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce 8-14 czerwca 1987r., Libreria Editrice Vaticana, 1987, s. 236-242. 
Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Bydgoszczy, 7 czerwca 1999r., w: VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, Olsztyn, 1999, s. 52-57. 
Jan Paweł II, List Apostolski TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE, nr 37, Watykan 1994.
Katechizm Kościoła Katolickiego, hasła: MĘCZEŃSTWO (nr 1434, 2473) ; MĘSTWO (1805, 1808). 


Opracowania historyczno-teologiczne:
Balter L., W ślad za sugestią i życzeniami papieża Jana Pawła II, „Communio”, 14 (2001), s.5-25. 
Frątczak W., Biskup Michał Kozal –zarys biograficzny, „Ateneum Kapłańskie”, 472 (1987), s. 506-512.
Gryczyński M., Patron trudnych czasów - bł. Michał Kozal, Przewodnik Katolicki 22/2012, http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/wiara_i_kosciol/patron_trudnych_czasow_bl_michal_kozal.html 
Hermans J., Męczeństwo — wzór chrześcijańskiego męstwa i świętości, 
http://mateusz.pl/duchowosc/jh-meczenstwo.htm
Kowalczyk M., Charyzmat męczeństwa oraz jego aktualizacja w życiu i apostolstwie polskich męczenników drugiej wojny światowej, „Communio”, 14 (2001), s.266-281. 
Lewek A., Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Symbol ofiar komunizmu, Warszawa 1992. 
Moroz W., Datko A. (red.), Męczennicy za wiarę 1939-1945, Warszawa 1996, s. 48-52; 78-84; 256-257. 


ETAP II (diecezjalny):

Pismo święte:
Mt 10, 17-33 – (Zapowiedź prześladowań, Męstwo w ucisku)
Mt 10, 34-39; Łk 12, 49-53 – (Za Jezusem lub przeciw Niemu, Wyrzeczenie)
Mt 24, 9-14; Mk 13, 9-13; Łk 21,12-19 – (Prześladowanie uczniów)
Łk 9, 23-27 – (Warunki naśladowania Jezusa)
Łk 12, 1-12 – (Męstwo w ucisku)

Magisterium Kościoła:
Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Warszawie, 13 czerwca 1999r., w: VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, Olsztyn, 1999, s. 171-176. 
Jan Paweł II, Nigdy nie ugięli się przed mocą zła, Homilia Ojca świętego wygłoszona w Koloseum, Rzym 7 maja 2000r., http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/media/osservatore/osservatore072000.html 
Katechizm Kościoła Katolickiego, hasła: PRZEŚLADOWANIE (1435, 1816); ŚWIADECTWO/ŚWIADEK 1302-1303, 2683.
Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej, Rzym 1965r, (część I – Ogólne uzasadnienie wolności religijnej).

Opracowania historyczno-teologiczne:
Kaczmarek T., Sylwetka duchowa, „Ateneum Kapłańskie”, 472 (1987), s. 513-524.
Kindziuk M., Matka świętego. Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko, Kraków 2012. 
Kindziuk M., Ksiądz Jerzy zwyciężał dobrem, Warszawa 2009
Misztal H., beatyfikacja męczenników polskich z okresu II wojny światowej, „Ethos”, 53-54 (2001), s. 192-201.
Nagy S., Sens męczeństwa w Kościele, „Ethos”, 53-54 (2001), s. 43- 49.
Stopniak F., Męczeństwo duchowieństwa polskiego w II wojnie światowej, „Ateneum Kapłańskie”, 472 (1987), s. 486-505.
Trzeciakowski W., Śmierć w Bydgoszczy 1939-1945, Bydgoszcz, I wyd. 20011r., II wyd. 2012r., s. 149-269.


ETAP III (ogólnopolski): 

Pismo święte:
J 15, 1-11 – (Zjednoczenie z Chrystusem)
J 17, 1-26 – (Modlitwa Arcykapłańska Chrystusa)
2 Kor 6, 1-10 – ( Zaszczytny charakter apostolskich cierpień)
List św. Pawła do Filipian

Magisterium Kościoła:
Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej, Rzym 1965r., (część II- Wolność religijna w świetle objawienia).
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Rzym 1964r., nr 42 i 50. 
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Rzym 1965r., nr 21. 
Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie, Rzym 1964r., nr 4, 11, 14. 

Opracowania historyczno-teologiczne:
Burgoński P., Smuniewski C., Ks. Jerzy Popiełuszko – syn, kapłan, męczennik, Warszawa 2010. 
Frątczak W., Listy obozowe biskupa Michała Kozala, „Ateneum Kapłańskie”, 472 (1987), s. 432-537.
Lisowski J., Koncepcja męczeństwa w praktyce Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Wrocław-Rzym 1992, s. 17-30; 63-68; 144-156; 212-217. 
Ruane K., Racja stanu: zabić księdza, Kraków 2004. 
Salij J., Jan Paweł II na temat męczeństwa, „Ethos”, 53-54 (2001), s. 50- 63.
Trzeciakowski W., Śmierć w Bydgoszczy 1939-1945, Bydgoszcz, I wyd. 20011r., II wyd. 2012r., s. 270-406.

Szczegółówy regulamin dostąpny jest pod adresem: http://www.otk.pl/

 

© 2008 Diecezja Płocka