PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Szkolne Koła Caritas

SZKOLNE KOŁA CARITAS

  

Jednym z bardziej interesujących zjawisk społecznych obserwowanych na przestrzeni kilkunastu lat w Polsce jest rozwój ostatnich wolontariatu wśród ludzi młodych. Pośród licznych propozycji podejmowania tego typu działalności szczególne miejsce mogą spełniać Szkolne Koła Caritas. Łączą one konkretną działalność filantropijną podejmowaną przez dzieci i młodzież z doświadczeniem Miłosierdzia Bożego. W ten sposób członkowie tego koła mogą z jednej strony realizować ideał służby drugiemu człowiekowi w potrzebie, z drugiej zaś służą pogłębianiu formacji ludzkiej i chrześcijańskiej. Ważne jest zatem, aby w prowadzeniu Szkolnego Koła Caritas umiejętnie łączyć wieloraką aktywność charytatywną z formacją duchową. Działalność Szkolnego Koła Caritas powinna być włączana zarówno w strukturę parafii, a także Caritas Diecezji Płockiej.

 

Propozycje akcji, w które mogą podejmować Szkolne Koła Caritas:

 - włączanie się w akcję Tygodnia Miłosierdzia

- przygotowanie paczek dla rodzin wielodzietnych,

 - świąteczne paczki żywnościowe dla kolegów ze szkoły,

 - pomoc w nauce uczniom słabszym,

 - odwiedzanie pensjonariuszy domów pomocy społecznej,

 - odwiedzanie chorych w hospicjach,

 - pomoc i opieka nad niepełnosprawnymi dziećmi,

 - zbiórki zabawek, słodyczy, pomocy szkolnych itp.,

 - organizowanie spektakli, festynów, kiermaszów (np. palm czy stroików bożonarodzeniowych), z których dochód będzie przeznaczony na konkretny cel,

 

Aby utworzyć Szkolne Koło Caritas wystarczy:

 - inicjatywa choćby jednej osoby, która pragnie służyć Chrystusowi obecnemu w ludziach potrzebujących,

 - opiekun koła (najlepiej katecheta),

 - przynajmniej dziesięciu uczniów.

W kierowaniu Kołem szczególnie ważna rola przypada opiekunowi, który ma zadanie wypracowywania propozycji akcji charytatywnych, organizowania wewnętrznej działalności Koła, pozostawania w stałym kontakcie z księdzem proboszczem (stąd dobrze, jeśli opiekunem Koła jest ksiądz) w celu zapewnienia stałej formacji członków Koła.

W ramach formacji zalecane są miesięczne spotkania połączone z Eucharystią lub nabożeństwem, cykle katechez (rozważań) poświęconych uczynkom miłosierdzia lub świętym, którzy pełnili posługę miłosierdzia, pielgrzymki, organizacja święta patronalnego przy okazji Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Byłoby wskazane, aby każde Koło miało swojego patrona, a nawet swoją pieśń lub hymn.

Dla członków Szkolnych Kół Caritas organizowane są ponadto spotkania formacyjne w Ośrodku Caritas Diecezji Płockiej w Popowie.

Członkiem Szkolnego Koła Caritas może być człowiek wierzący, uznający zasady wiary i nauczania Kościoła katolickiego na polu miłosierdzia. Szkolne Koło Caritas powinno być natomiast otwarte na współpracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi innych wyznań, a także wobec ludzi niewierzących.

Bliższe informacje na temat tworzenia i działalności Szkolnych Kół Caritas można uzyskać w Biurze Caritas Diecezji Płockiej.

 

CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ

ul. Sienkiewicza 34

09-400 Płock

 

SEKRETARIAT

tel: 24/267 82 40

fax: 24/267 82 44

e-mail: plock@caritas.pl

www.plock.caritas.pl

 

II. REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

 

1. Celem zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz podejmowania przez nich dzieł miłosierdzia prowadzonych przez Caritas Diecezji Płockiej, zwaną w dalszej części Regulaminu Caritas, na wniosek Szkoły Caritas powołuje Szkolne Koło Caritas, zwane w dalszej części Regulaminu Kołem, zatwierdzone przez Biskupa Płockiego.

2. Podstawą prawną powołania Koła jest art. 32 Statutu Caritas i § 35 pkt. 1k Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nr 14 z dnia 19.VI. 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży (Dz. U. MEN Nr 4.)

3. Koło w swojej pracy kieruje się niniejszym regulaminem.

 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 § 1 Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Szkoły, pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

 § 2 Ponieważ Koło używa nazwy CARITAS, która jest prawnie zastrzeżona dla Kościelnej Instytucji Charytatywnej, dlatego jego działalność musi być ściśle związana i realizowana pod nadzorem Caritas.

 § 3 Opiekę duchową nad Kołem sprawuje kościelny asystent wyznaczony przez Biskupa Płockiego, który czuwa nad tym by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Regulaminem Koła oraz włącza się w pracę nad formacją członków Koła.

 § 4 W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel szkoły, w której zostało ono powołane, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora Caritas.

 

Rozdział II. CEL, ZADANIA, ŚRODKI

 

 § 5 Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę. Są to w szczególności:

 1. coraz większe zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie;

 2. uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;

 3. stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą oraz do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;

 4. rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.;

 5. troska o zdobywanie wiedzy religijnej, ogólnej i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym;

 6. rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;

 7. stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas, takie jak Akcja Wakacyjna, Tydzień Miłosierdzia, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Chleb Miłości, dla osób ubogich i samotnych, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci oraz pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych itp.;

  8. współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną szczególnie przez Parafialne Zespoły Caritas, organy i organizacje państwowe, samorządowe, społeczne, fundacje, stowarzyszenia itp.;

 

§ 6  Zadania o których mowa w § 5 Koło realizuje wykorzystując właściwe swemu celowi środki i sposoby działania ustalając je z Dyrekcją Szkoły:

 1. środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie sakramentalne, Kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, konferencje, dialog ewangeliczny, itp.;

 2. spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia, itp.;

 3. imprezy kulturalne, religijno-charytatywne, poezja, muzyka, śpiew, akademie, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, video-kino, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.;

 4. imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje, itp.;

 5. wystawy, gabloty, gazetki i czasopisma szkolne, kronika, itp.;

 6. udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas lub za zgodą Dyrektora Caritas pod nadzorem opiekunów Koła;

7. włączanie się w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach;

 8. biblioteczka literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas, taśmoteka, itp.;

 9. oddziaływanie przez symbole organizacyjne.

 

Rozdział III. CZŁONKOWIE KOŁA - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 7 Koło zrzesza dzieci i młodzież katolicką szkoły, w której zostało powołanie, nie wykluczając młodzieży, która równocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów katolickich.

 § 8 Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w prace Koła jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

  § 9 Każdy członek Koła ma prawo:

  1. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego;

  2. uczestniczyć w życiu i działalności Koła oraz wpływać na jego kształt

  3. poręczać za kandydatów na członków Koła;

  4. posiadać legitymację;

  5. posiadać identyfikator podczas realizowania zadań realizowanych przez Koło.

 

 § 10 Członkowie mają obowiązek:

 1. żyć i pracować w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego;

 2. dążyć do urzeczywistniania w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno realizować się na trzech płaszczyznach: modlitwa-słowo-czyn;

 3. dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i Koła;

 4. wypełniać cele i zadania regulaminu, a także decyzje władz Koła, a nadto troszczyć się o jego rozwój;

 5. wykonywać prace na rzecz Koła i prace podejmowane przez Koło;

  6. uczestniczyć w zebraniach Koła;

 7. wpłacać składki członkowskie na rzecz Koła, których formę ustali Koło (regularnie składana niewielka kwota, okazjonalnie ogłaszana zbiórka, dobrowolne ofiary, lub inne formy).

 

 § 11 Uznanie za członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się opatrzony poręczeniem dwóch członków i zgodą rodziców (dla kandydatów poniżej 18-go roku życia), po 6-cio miesięcznym okresie kandydackim.

 § 12 Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenie legitymacji odbywa się w dniu Święta Patronalnego Caritas - Niedziela Miłosierdzia lub w inny dzień ustalony z Dyrekcją Caritas.

  § 13 Kandydaci mają te same obowiązki, co członkowie oraz prawo twórczego uczestniczenia w życiu i działalności Koła zawsze jednak wraz z członkami Koła.

 § 14 Przyjęcia w poczet kandydatów dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się o przyjęcie.

 §15 W działalność Koła mogą włączać się, w razie takiej potrzeby, uczniowie nie zrzeszeni, o innym światopoglądzie lub z innej szkoły na zasadzie sympatyka Koła. Taka osoba nie może jednak być formalnym członkiem Koła.

  § 16 Nie może być ważnie przyjęty do Koła ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej albo zerwał wspólnotę kościelna lub podlega ekskomunice.

  § 17 Członkostwo w Kole ustaje przez:

 1. ukończenie lub zmianę szkoły;

 2. dobrowolne wystąpienie;

 3. skreślenie przez Zarząd Koła oparte na opinii sądu koleżeńskiego.

 

§ 18 Koło może skupiać w swoich szeregach członków seniorów i członków honorowych:

1. członkiem seniorem jest każdy absolwent szkoły, który był członkiem Koła i nadal pragnie kontynuować działalność w Kole, podejmując wszystkie obowiązki. Członek senior posiada wszystkie prawa członka oprócz prawa wyborczego;

2. członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją zarządu Koła otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła.

 

Rozdział IV. WŁADZE I ORGANIZACJA KOŁA

 

 § 19 Koło bezpośrednio podlega Caritas jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.

 § 20 W ramach podejmowania działań Koło stosuje się do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły, nad przestrzeganiem którego czuwa Dyrektor Szkoły.

  § 21 Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

  1. z urzędu z głosem decydującym asystent kościelny i opiekun Koła

  2. z wyboru z głosem doradczym przedstawiciele młodzieży, wybrani na funkcje przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika Koła.

 

 § 22 Do zadań Zarządu należy:

 1. planowanie kierunków formacji i działalności Koła w danym roku szkolnym, uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości;

2. czuwanie nad działalnością Koła na terenie Szkoły oraz podejmowanie decyzji i nawiązywanie współpracy w działaniach zewnętrznych;

 3. inspirowanie członków do podejmowania działań, powoływanie sekcji Koła;

 4. ustalanie terminu zebrań Koła;

 5. przyjmowanie i w razie konieczności usuwanie członków, kandydatów i sympatyków Koła lub rozstrzyganie spraw spornych między członkami;

 6. reprezentowanie Koła na zewnątrz;

 7. stały kontakt z Caritas i Dyrekcją Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie; 8. proponowanie Caritas zmian regulaminu Koła;

 9. decydowanie o wydatkach Koła i kontrola działalności finansowej;

 10. przedstawienia Caritas sprawozdania merytorycznego i finansowego z rocznej działalności Koła przed zakończeniem roku szkolnego.

 

 § 23 Wewnątrz Koła są powoływane sekcje dla ułatwienia organizacji pracy Koła i realizacji specjalnych celów. Może to być podział ze względu na wiek, zainteresowania, zdolności lub zaistniałe potrzeby (np. sekcja formacyjna, kulturalna, artystyczna, muzyczna, plastyczna, gospodarcza, hospicyjno/paliatywna, opiekuńcza, wychowawcza, świetlicowa, klasowa itp.)

 

Rozdział V. MAJĄTEK KOŁA

 

 § 24 Majątek Koła stanowią:

 1. składki członkowskie i inne zobowiązania członków na rzecz Koła;

 2. środki finansowe z innych źródeł przeznaczone na potrzeby Koła;

 

§ 25 Do obowiązków skarbnika należy:

 1. prowadzenie zestawienia wpływów i wydatków;

 2. zbieranie funduszy i przekazywanie ich opiekunowi;

 3. czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych zgodnie z decyzjami Zarządu, za co osobiście odpowiada;

 4. składanie kwartalnego sprawozdania Zarządowi Koła

 

§ 26  Wszystkie fundusze otrzymane przez Koło na cele charytatywne są majątkiem Caritas jako ofiary zgromadzone pod zastrzeżonym prawnie znakiem Caritas i za zgodą Dyrektora Caritas.

 § 27 W szczególnych wypadkach Caritas może wyrazić zgodę na gromadzenie przez Koło większej ilości funduszy (np. na operację lub inną pomoc dla uczniów Szkoły). Pieniądze będą przechowywane na specjalnie otwartym subkoncie Caritas lub Szkoły oraz wydatkowane za wiedzą Caritas na ściśle określony cel.

 § 28 W razie nie spożytkowania wszystkich funduszy na określony cel Dyrektor Caritas jako dysponujący majątkiem Caritas przeznaczy je na cele pokrewne uwzględniając sugestie Zarządu Koła.

  § 29 Caritas nie odpowiada za nie uzgodnione zobowiązania Koła.  

 

Rozdział VI. PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE

 

 § 30 Świętem patronalnym Caritas jest liturgiczny dzień ku czci Miłosierdzia Bożego - I niedziela po Wielkanocy.

 § 31 Koło wybiera swojego Patrona spośród Świętych i Błogosławionych, którzy szczególnie zasłużyli się na polu miłosierdzia i ustanowi Święto Koła w dniu liturgicznego wspomnienia tego Świętego.

 § 32 Koło może ustalić pieśń, która będzie hymnem Koła i modlitwę, która będzie wspólną modlitwą Koła.

  § 33 Koło może używać zastrzeżonego znaku Caritas: czerwonego, równoramiennego Krzyża z potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami Krzyża oraz literami białymi: „Caritas”, wpisanymi w stylizowanej formie symbolu serca z napisem: „Szkolne Koło Caritas” w otoku.

 

Rozdział VII. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 § 34 Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole. W przypadku świadomego naruszania go, Zarząd może udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnościach członka lub usunąć z Koła.

 § 35 Decyzje o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Caritas na wniosek Zarządu Koła lub Dyrekcji szkoły.

 § 36 Caritas może również rozwiązać Koło, gdy jego działalność obraca się na poważną szkodę Caritas po uzgodnieniu tego z Dyrekcją szkoły.

  § 37 Likwidację majątku Koła przeprowadza ostatni Zarząd lub osoba wyznaczona przez Caritas. Fundusze na cele charytatywne przekazane zostają do Parafialnego Zespołu Caritas, na terenie którego działało Koło, a majątek Koła spożytkowany zgodnie z decyzją Zarządu i wolą członków zawsze na cele charytatywne.

  § 38 Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej i dokonuje jej Biskup Płocki.

Stanisław Wielgus, Biskup Płocki Płock, dn. 5 listopada 2004 r.

 

© 2008 Diecezja Płocka