PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"
LITURGIA DNIA

Grupy Maryi

DZIECI MARYI
 
"Dzieci Maryi" to ruch zrzeszający dzieci w wieku 11-13 lat przy parafii. Nazwa grupy akcentuje wspaniałą, radosną prawdę, że Maryja, Matka Syna Bożego jest moją Matką, a ja umiłowanym jej dzieckiem, oraz że każde dziecko obrało Ją za patronkę i aktualny wzór, ideał życiowy.
 
Poprzez cotygodniowe zamyślenia nad Słowem Bożym, poznawanie historii objawień Maryi w Lourdes, La Salett i Fatimie, poprzez wspólna zabawę i śpiew pogłębiają swoją wiedzę religijną i kontakt z Chrystusem i ich Patronką - Maryja. Dzieci chcą być małymi apostołami misjonarzami Fatimskiej Pani, dlatego codziennie modlą się dziesiątką różańca tworząc Koło "Żywego Różańca". W swoich modlitwach pamiętają o wielkim Przyjacielu dzieci papieżu Janie Pawle II, o potrzebach Kościoła, o misjonarzach i o Orędziu Matki Bożej skierowanym do trójki pastuszków: Łucji, Franciszka i Hiacynty. W swoim codziennym życiu rodzinnym i szkolnym starają się kierować zasadami: być zawsze radosnym, dobrze wypełniać swoje obowiązki ucznia, kierować się zawsze prawem miłości bliźniego, walczyć z tym co oddala od Chrystusa i Maryi, starać się swoim zachowaniem prowadzić innych do Jezusa i Maryi.
 
Główną Patronką grupy jest Maryja Niepokalanie Poczęta, stąd dzień 8 grudnia jest świętem Patronalnym.
Dzieci uczestniczą w Eucharystii, przygotowują oprawę liturgiczną i ponawiają swoje oddanie Maryi.
Formacja grupy "Dzieci Maryi" głównie opiera się na programie dwóch podręczników pt. "Mały Pomocnik Maryi" ks. Piotra Kubiaka. Program formacji rozłożony jest na trzy lata. Realizowany jest w ciągu roku szkolno-katechetycznego na cotygodniowych spotkaniach w małych grupach. Każda grupa może liczyć najwyżej 15 osób. Moderatorem grupy jest katecheta, a animatorami grup mniejszych może być młodzież, która przeszła wcześniej formację np. formację Ruchu Światło-Życie itp. Bezpośrednią opiekę nad grupą lub grupami i czujność nad realizacją programu sprawuje moderator będący w stałym kontakcie z animatorami służąc swoim czasem, radą, pomysłem, inicjatywą, opieką duchową, pomocą w rozwiązywaniu powstałych wątpliwości i problemów. Raz w miesiącu moderator spotyka się z animatorami celem omówienia przeprowadzonych cotygodniowych spotkań w małych grupach, wyjaśnienia powstałych trudności, wątpliwości, problemów oraz zdania relacji z odbytych spotkań. Celem bliższego poznania i nawiązania bezpośredniego kontaktu z całą grupą "Dzieci Maryi" moderator powinien w miarę możliwości (od czasu do czasu) uczestniczyć w spotkaniach małych grup.
Wszyscy członkowie grupy spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Eucharystii, a następnie dla budowania jedności, nawiązywania bliższych kontaktów koleżeńskich, wspólnym śpiewem, zabawami integracyjnymi wielbią Boga i Maryję swoją Patronkę.
 
Korzystny wpływ na całą formację roczną ma formacja wakacyjna - wspólny wyjazd szkoleniowo-wypoczynkowy. Program wakacyjnych spotkań polega na codziennej Eucharystii, wspólnym zamyśleniu nad Słowem Bożym, odkrywaniu prawd życia chrześcijańskiego z ukierunkowaniem na drugiego człowieka żyjącego obok mnie i uczenie się odpowiedzialności za niego, za parafię i Kościół. Każde dziecko ma okazję do samokontroli i samooceny na ile jest Dzieckiem Maryi. Formacja wakacyjna jest ubogacona różnymi formami aktywności tj. wspólnym radosnym odpoczynkiem na łonie przyrody, śpiewem, konkursami, dyskoteką, ogniskiem, różnorodnymi formami gier, zabaw towarzyskich, które umożliwiają dzieciom odkrywanie własnych możliwości twórczych, rozwijają i poszerzają ich umiejętności i sprzyjają integracji całej grupy.
Owocność działania grupy jest uzależniona przede wszystkim od sumiennego realizowania programu, od przygotowania i przemyślenia na modlitwie przez prowadzących spotkania, od ciekawego, pomysłowego przekazu treści i od aktywnej, owocnej współpracy poszczególnych członków grupy.
Ruch ten jest najbardziej popularny jest na Śląsku.
 
 
Opracowała. s. mgr Katarzyna Frąckiewicz
© 2008 Diecezja Płocka