PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Rycerstwo Niepokalanej

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ
 
Rycerstwo Niepokalanej to grupa maryjna. Wyrosła ona z bogatej tradycji kultu maryjnego. Formacja w tej grupie to skonfrontowanie pobożności z nauką Soboru Watykańskiego II na temat Matki Najświętszej. Nauka ta zawarta w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele "Lumen Gentium" znalazła swoje rozwiniecie i pogłębienie w wydanej przez papieża Pawła VI adhortacji "Marialis cultus" - O należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny.
 
Cel wychowawczy i duchowy grupy Rycerstwa to upodobnienie się do Maryi i naśladowanie Tej, którą określamy jako znakomity wzór i świadectwo wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Członkowie grupy, wybierając Maryję jako wzór naśladowania Chrystusa i ideał osobowy dla własnego życia, starają się we wspólnocie kształtować w sobie Jej rysy. Poznając Maryję obecną w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, dostrzegają potrzebę pracy nad sobą i stają się bardziej otwarci na działania wychowawcze. Wrastają w świat wiary świadomej i dojrzałej, zdobywają nie tylko wiedzę o wierze, ale wcielają zasady wiary w życie we wspólnocie rówieśników. Rycerstwo pogłębiając osobową więź z Chrystusem w oparciu o Słowo Boże i liturgię, uczą się prawidłowego stosunku do bliźnich. Grupa korzysta z następujących materiałów: "Z Maryją słucham w Kościele", "Z Maryją modlę się w Kościele", "Z Maryją ... ks. Michała Kaszowskiego, pism dla dzieci: "Promyk Jutrzenki", "Rycerzyk Niepokalanej" itp... Korzystając z tych materiałów, w ramach spotkań grupowych, dzieci pogłębiają swój kontakt modlitewny z Bogiem, doskonaląc miłość do Niego, do Matki Najświętszej i do ludzi. W tych materiałach formacyjnych grupa odkrywa treści pomagające zrozumieć sens chrześcijańskiego pojęcia miłości.
 
Formację duchową ubogacają spotkania związane z przeżywaniem poszczególnych okresów liturgicznych. W październiku można zaakcentować modlitwę różańcową. W tym miesiącu grupa Rycerstwa Niepokalanej prowadzi w parafii, kilka razy w miesiącu, różaniec dla dzieci. W listopadzie w sposób szczególny można zaakcentować pomoc okazywana zmarłym. Adwent stwarza okazje do uczestnictwa w roratach. Jedno ze spotkań można poświęcić na zorganizowanie i wyjaśnienie symboliki wieczerzy wigilijnej, na przedstawienie różnych form wieczerzy wigilijnej w rodzinie. Wielki Post stwarza okazję zorganizowania nabożeństwa pokutnego, wspólnotowej celebracji sakramentu pojednania, prowadzenie Drogi Krzyżowej. Grupa również przygotowuje adorację przy grobie Pana Jezusa.
 
Szczególnym dniem dla Rycerstwa Niepokalanej jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, gdzie grupa w całości uczestniczy we Mszy św. przygotowując liturgię.
 
W ciągu roku szkolnego dzieci uczestniczą we Mszach świętych dziękczynnych za dzieło Rycerstwa. Ważnym elementem pracy formacyjnej jest podjecie razem z Niepokalaną walki z grzechem, ze złem, poprzez takie zadania, które są wypełniane przez dzieci w codziennym życiu: modlitwa, ofiara, wstrzemięźliwość i skromność. Wypełnianie tych zadań pomaga w pracy nad sobą i ma na celu uformowanie właściwych postaw wobec Boga i człowieka. Nieodłącznym elementem ich pracy i postaw modlitewnych jest odmawianie dziesiątki różańca i aktu ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi.
 
Spotkania w grupie są pomocą w przemienianiu życia dzieci, w doskonaleniu ich relacji do Boga i ludzi. Rycerstwo wskazuje dzieciom drogę bezinteresownej służby innym oraz uwrażliwia naprawdę, dobro w świecie współczesnym.
 
Grupa wyjeżdża na wycieczki do sanktuariów maryjnych: Częstochowa, Licheń, Święta Lipka, gdzie uczą się dzieci życia wspólnotowego, jak również wewnętrznego skupienia.
 
Zachęcamy dzieci do prenumeraty "Promyka Jutrzenki", "Zwycięstwa Niepokalanej" wydawanych w Rybniku oraz do czynnego udziału w życiu Kościoła.
 
Doświadczenie przeżycia małej wspólnoty współpracującej z kapłanem odpowiedzialnym za duszpasterstwo dzieci, daje im poczucie odpowiedzialności za grupę, za wspólnotę parafialną, za Kościół.
 
Opracowała: Ewa Molińska, katechetka z Rypina
© 2008 Diecezja Płocka