Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV szkoły podstawowej

Temat konkursu: „Ewangelia wg św. Marka widziana oczami dziecka”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie wybranej sce­ny z Ewangelii wg św. Marka. Technika wykonania pracy jest do­wolna, format A3.

Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu.

Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. W celu jego przeprowadzenia należy powołać komisję oceniającą przygotowa­ne prace. W skład komisji powinni wejść: ksiądz proboszcz, dyrek­cja szkoły, nauczyciel plastyki, pozostali katecheci z parafii. Komisja dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły.

Prace należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego do 29 lutego 2020 r. Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów protokół w wersji papie­rowej (formularz protokołu i oświadczenie znajduje się na koń­cu Informatora), w którym powinny znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, sigla biblijne, imię i nazwisko autora pracy, klasa i pełna nazwa szkoły (pieczątka szkoły), adres szkoły, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety, skład komisji.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Ogłoszenie wyni­ków nastąpi w dniu finału Diecezjalnego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych (17 kwietnia 2020 r.), poprzez za­mieszczenie ich na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.