sobota, 15 czerwca, 2024
Akcje i KonkursyAktualności

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-IV szkoły podstawowej 2023/2024

Temat konkursu: Z Dobrą Nowiną w świat – artystyczna wizja
podróży św. Pawła z Tarsu.

Konkurs będzie obywał się w trzech kategoriach wiekowych.

Pierwsza grupa będzie obejmowała 6-latków,
druga – klasy I-II,
trzecia – klasy III-IV.

Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie wydarzenia z życia św. Pawła z Tarsu. Technika wykonania pracy jest dowolna. Format A3. Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu.

Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. W celu jego przeprowadzenia należy powołać komisję oceniającą przygotowane prace. W skład komisji powinni wejść: ksiądz proboszcz, dyrekcja szkoły, nauczyciel plastyki, pozostali katecheci z parafii. Komisja dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły w każdej kategorii wiekowej.

Prace należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego do 12 stycznia 2024 r. (koniec I semestru roku szkolnego 2023/2024). Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów i protokół w wersji papierowej (formularz protokołu i oświadczenie znajduje się na końcu Informatora oraz na stronie Wydziału Katechetycznego), w którym powinny znaleźć się następujące dane:

tytuł pracy, sigla biblijne, imię i nazwisko autora pracy, klasa i pełna nazwa szkoły (pieczątka szkoły), adres szkoły, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety, skład komisji.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego dnia 16 lutego 2024 r. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub przekazane przez katechetów. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela:

Sekretariat Wydziału Katechetycznego.
ul. Tumska 3
09-402 Płock
tel.(24) 262 68 45
e-mail: katecheza@plock.opoka.org.pl