Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

     „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – oto, ażeby bardziej «był», a nie tylko więcej «miał» – aby więc poprzez wszystko, co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej «być» nie tylko z «drugimi», ale także i dla «drugich». Wychowanie posiada podstawowe znaczenie dla kształtowania stosunków międzyludzkich i społecznych. Naszym czasom nie brak również (…) ludzi wielkich po prostu swoim człowieczeństwem, którym umieją się dzielić z drugimi, zwłaszcza z młodymi.”

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO, 2 czerwca 1980 r.

Drodzy Nauczyciele, Katecheci i Wychowawcy,

    Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto. Zatrzymujemy się w naszym wędrowaniu przez codzienność nie tylko po to, aby uczcić historyczną rocznicę powołania do istnienia w reformującej się I Rzeczypospolitej Komisji Edukacji Narodowej i docenić rolę edukacji w życiu społeczeństwa i Państwa, ale również po to, aby przeżyć prawdę o niepowtarzalności misji nauczyciela i wychowawcy. W misję tę wpisany jest nie tylko przekaz wiedzy i umiejętności, ale również osobiste, składane życiem świadectwo. Nauczyciel i wychowawca to ktoś, kto dla młodego człowieka jest naturalnym punktem odniesienia i ważnym świadkiem wartości, na jakich można budować dojrzałe człowieczeństwo.

   Z okazji tego niezwykłego Dnia, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej wszystkim nauczycielom, katechetom i wychowawcom trudzącym się na niwie kształtowania umysłów i serc młodych ludzi składa najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa, Bożej opieki, światła Ducha Świętego i obfitości Jego darów w codziennych zmaganiach o zwycięstwo prawdy i dobra w edukacyjnej i wychowawczej codzienności.

                                                                 Pracownicy Wydziału Katechetycznego 

                                                                                        Kurii Diecezjalnej Płockiej