Konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III szkół podstawowych

Temat konkursu: „Dzień z życia misjonarza”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie jednego dnia z życia misjonarza. Technika wykonania pracy jest dowolna, format A3.

Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu.

Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. W celu jego przeprowadzenia należy powołać komisję oceniającą przygotowane prace. W skład komisji powinni wejść: ksiądz proboszcz, dyrekcja szkoły, nauczyciel plastyki, pozostali katecheci z parafii. Komisja dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły.

Prace należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego do 31 października 2019 r. Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów protokół w wersji papierowej (formularz protokołu i oświadczenie znajduje się na końcu Informatora), w którym powinny znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, klasa i pełna nazwa szkoły (pieczątka szkoły), adres szkoły, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety, skład komisji.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego dnia 6 stycznia 2020 r. Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas Diecezjalnego Spotkania Kolędników Misyjnych. Wyróżnione i nagrodzone prace zostaną wystawione w Muzeum Diecezjalnym w Płocku.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela Sekretariat Wydziału Katechetycznego.

ul. Tumska 3 09-402 Płock

Tel.(24) 262 68 45 e-mail: katecheza@plock.opoka.org.pl