sobota, 15 czerwca, 2024
Spotkania szkoleniowe

Szkolenia dobrowolne

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie

Jak twórczo czytać Biblię – zastosowanie narzędzi TOC w katechezie

Cel warsztatu: wzbogacenie warsztatu pracy katechety – nowatorska metoda TCO w pracy z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną.
Cele szczegółowe: uczestnik po ukończonym szkoleniu potrafi stosować narzędzia TOC w organizowaniu i planowaniu jednostki katechetycznej. Praktyczne przykłady twórczych zajęć – gałązka logiczna, chmura i drzewko ambitnego celu.
Przewidywany termin: marzec – kwiecień 2020.
Liczba godzin: 8
Prowadzący: Ks. mgr Zbigniew Olszewski
Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33
Koszt: forma bezpłatna.

Konstruowanie zadań na sprawdziany szkolne i egzaminy zewnętrzne

Adresaci: nauczyciele religii, poloniści, humaniści (oraz inni zainteresowani)
Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności budowania zadań
Cele szczegółowe: Uczestnik: poznaje typy i formy zadań; poznaje podstawowe pojęcia z pomiaru edukacyjnego; kształci umiejętności konstruowania zadań; tworzy plan testu; tworzy zasady oceniania zadań.
Przewidywany termin: listopad/grudzień 2019
Prowadzący: Robert Chamczyk, ekspert ds. egzaminów humanistycznych Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Ks. Zbigniew Olszewski, konsultant ds. katechezy MSCDN Wydział w Ciechanowie
Miejsce: MSCDN Ciechanów, ul. H. Sienkiewicza 33
Koszt: 50 zł.

„Slow” jako odpowiedź na wypalenie zawodowe

Adresaci: nauczyciele religii, poloniści, humaniści (oraz inni zainteresowani)
Cel warsztatu: Działania profilaktyczne chroniące przed wypalenie zawodowym nauczyciela, katechety. Umiejętność diagnozowania trudnych zjawisk w życiu zawodowym i duchowym katechety.
Przewidywany termin: listopad 2019 r.
Prowadzący: Ks. mgr Zbigniew Olszewski,
Miejsce: MSCDN Ciechanów, ul. H. Sienkiewicza 33
Koszt: forma bezpłatna

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku

„Między schematem a poszukiwaniem”, czyli o nowych metodach i środkach dydaktycznych oraz technikach pracy katechety

Cel warsztatu: poznawanie nowych metod, środków dydaktycznych oraz technik pracy katechety
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia: zna nowoczesne środki dydaktyczne; rozumie i docenia potrzebę stosowania urządzeń mobilnych i ich możliwości wykorzystania w procesie zdobywania wiedzy; zna i rozumie mechanizmy, jakie rządzą prawidłowym zastosowaniem rozmaitych środków dydaktycznych w procesie dydaktycznym; zna wybrane techniki nauczania i potrafi wykorzystać je w pracy katechetycznej.
Zagadnienia programowe: nowoczesne środki dydaktyczne i ich wpływ na efektywność pracy katechety; aktywizujące metody aktywnego uczenia się; szkolna dydaktyka i praca z grupą – prezentacja wybranych technik nauczania
Przewidywany termin: marzec 2020 r.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna.

„Trudna jest ta mowa” – czyli o potrzebie motywacji na katechezie słów kilka

Cel warsztatu: poszukiwanie klucza do efektywności nauczania katechezy – zapoznanie uczestników szkolenia z nowym spojrzeniem na motywacje uczniów w dydaktyce katechezy.
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia rozumie potrzebę motywowania uczniów, zna nowe metody w procesie uczenia się motywacji; potrafi motywować, zachęcać, inspirować ucznia na katechezie.
Zagadnienia programowe: motywacja jako cel uświadomiony; motywowanie w nauczaniu katechezy – dzielimy się doświadczeniami; motywacja do nauki i sposoby jej podtrzymywania – opracowanie poradnika metodycznego przez uczestników szkolenia.
Przewidywany termin: styczeń 2020 r.
Liczba godzin: 5
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, mgr Ewa Bembenista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

Wspomaganie w szkole i na katechezie

Cel warsztatu: zapoznanie uczestników szkolenia z nowym systemem wspomagania szkół. Sieci współpracy i samokształcenia jako formy wymiany doświadczeń.
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia: zna założenia nowego systemu wspomagania szkół; rozumie potrzebę tworzenia sieci współpracy i samokształcenia jako formę wymiany doświadczeń; wyraża gotowość pracy i wymiany doświadczeń katechetycznych
Zagadnienia programowe: założenia nowego systemu wspomagania szkół; przykłady dobrych praktyk pracy w zakresie nauczania religii
Przewidywany termin: wrzesień 2019 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, mgr Ewa Bembenista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

Dom zbudowany na skale – fundamentalna wartość rodziny

Cel warsztatu: ukazanie priorytetowej roli rodziny w życiu społecznym i indywidualnym każdego człowieka
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia: doskonali wiedzę dotyczącą rodziny, rozwija umiejętności wychowawczo – opiekuńcze, wspiera uczniów i ich rodziny
Zagadnienia programowe: Rodzina – podstawowym środowiskiem kształtowania systemu wartości; współczesna rodzina wobec kryzysu wartości; międzypokoleniowy przekaz wartości i wzmacnianie więzi w rodzinie
Przewidywany termin: kwiecień 2020r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, mgr Ewa Bembenista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

„Z głową w chmurach, stąpając realnie po ziemi” – jak nie dać się zniechęceniu w codziennej służbie głoszenia Bożego słowa na katechezie?

Cel warsztatu: Adoracja i głoszenie Słowa Bożego przez katechetów
Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia wyraża potrzebę codziennego obcowania ze Słowem Bożym, potrafi je studiować, rozważać i nim się modlić
Zagadnienia programowe: Słowo Boże fundamentem wiary chrześcijańskiej, wypływanie na głębię Słowa Bożego
Przewidywany termin: październik 2019 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, mgr Ewa Bembenista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna