sobota, 18 maja, 2024
Akcje i KonkursyAktualności

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-IV szkoły podstawowej 2021/2022

Temat konkursu: „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

Temat konkursu jest związany z rokiem duszpasterskim 2021-2022. Konkurs będzie obywał się w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza grupa będzie obejmowała klasy 0-II, druga – III-IV. Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie tematu: Posłani w pokoju Chrystusa. Technika wykonania pracy jest dowolna, format A3.

Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu. Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. W celu jego przeprowadzenia należy powołać komisję oceniającą przygotowane prace. W skład komisji powinni wejść: ksiądz proboszcz, dyrekcja szkoły, nauczyciel plastyki, pozostali katecheci
z parafii. Komisja dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły w każdej kategorii wiekowej.

Prace należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego do 14 stycznia 2022 r. (koniec I semestru roku szkolnego 2021/2022). Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów i protokół w wersji papierowej (formularz protokołu
i oświadczenie znajduje się na końcu Informatora oraz na stronie Wydziału Katechetycznego), w którym powinny znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, klasa i pełna nazwa szkoły (pieczątka szkoły), adres szkoły, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety, skład komisji. Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac.

Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego dnia 31 stycznia 2022 r. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub przekazane przez katechetów.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela Sekretariat Wydziału Katechetycznego.
ul. Tumska 3
09-402 Płock
tel.(24) 262 68 45
e-mail: katecheza@plock.opoka.org.pl