niedziela, 21 kwietnia, 2024
Akcje i Konkursy

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-IV szkoły podstawowej 2022/2023

Temat konkursu: Starotestamentalne portrety szkicowane wyobraźnią dziecka.

Konkurs będzie obywał się w trzech kategoriach wiekowych.

Pierwsza grupa będzie obejmowała 6-latków,

druga – klasy I-II,

trzecia – klasy III-IV.

Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie postaci starotestamentalnej lub wybranej sceny z jej życia. Technika wykonania pracy jest dowolna. Format A3. Przed wykonaniem pracy konkursowej, katecheta przedstawia propozycje postaci i scen biblijnych oraz wyjaśnia ich znaczenie dzieciom. Treści proponowane do zilustrowania w konkursie należy dostosować do wieku dziecka. Uczeń swój pomysł powinien skonsultować z katechetą. Nad właściwym doborem treści i ich wykonaniem czuwają rodzice i katecheta w szkole.

Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu. Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. W celu jego przeprowadzenia należy powołać komisję oceniającą przygotowane prace. W skład komisji powinni wejść: ksiądz proboszcz, dyrekcja szkoły, nauczyciel plastyki, pozostali katecheci z parafii. Komisja dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły w każdej kategorii wiekowej.

Prace należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego do 10 lutego 2023 r. (koniec I semestru roku szkolnego 2022/2023).
Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów i protokół w wersji papierowej (formularz protokołu i oświadczenie znajduje się na końcu Informatora oraz na stronie Wydziału Katechetycznego), w którym powinny znaleźć się następujące dane:

tytuł pracy, sigla biblijne, imię i nazwisko autora pracy, klasa i pełna nazwa szkoły (pieczątka szkoły), adres szkoły, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety, skład komisji.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego dnia 3 marca 2023 r.  Z racji na ogromną ilość nadesłanych prac, termin ogłoszenia wyników zostaje przesunięty na 10 marca br. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub przekazane przez katechetów.

Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Niniejsze konkursy odbędą się wraz z dostosowaniem zaleceń  epidemicznych MEiN, MZ oraz GIS dla szkół.

Regulamin Konkursu plastycznego

Formularz protokołu konkursowego

Zgoda rodzica/opiekuna

 

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela:
Sekretariat Wydziału Katechetycznego.
ul. Tumska 3
09-402 Płock
tel.(24) 262 68 45
e-mail: katecheza@plock.opoka.org.pl