Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-IV szkoły podstawowej 2022/2023

Temat konkursu: Starotestamentalne portrety szkicowane wyobraźnią dziecka.

Konkurs będzie obywał się w trzech kategoriach wiekowych.

Pierwsza grupa będzie obejmowała 6-latków,

druga – klasy I-II,

trzecia – klasy III-IV.

Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie postaci starotestamentalnej lub wybranej sceny z jej życia. Technika wykonania pracy jest dowolna. Format A3.

Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu. Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. W celu jego przeprowadzenia należy powołać komisję oceniającą przygotowane prace. W skład komisji powinni wejść: ksiądz proboszcz, dyrekcja szkoły, nauczyciel plastyki, pozostali katecheci z parafii. Komisja dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły w każdej kategorii wiekowej.

Prace należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego do 10 lutego 2023 r. (koniec I semestru roku szkolnego 2022/2023).
Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów i protokół w wersji papierowej (formularz protokołu i oświadczenie znajduje się na końcu Informatora oraz na stronie Wydziału Katechetycznego), w którym powinny znaleźć się następujące dane:

tytuł pracy, sigla biblijne, imię i nazwisko autora pracy, klasa i pełna nazwa szkoły (pieczątka szkoły), adres szkoły, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety, skład komisji.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego dnia 3 marca 2023 r. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub przekazane przez katechetów.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela:
Sekretariat Wydziału Katechetycznego.
ul. Tumska 3
09-402 Płock
tel.(24) 262 68 45
e-mail: katecheza@plock.opoka.org.pl