sobota, 18 maja, 2024
Awans Zawodowy

Mianowany

Struktura planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

I. Dane osobowe

1. imię i nazwisko: 
2. nazwa placówki: 
3. stanowisko:
4. staż pracy:
5. stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
6. posiadane kwalifikacje: 
7. ukończone formy doskonalenia zawodowego:
A. warsztaty:
B. konferencje:

II. Staż:

1. czas trwania stażu:
2. termin rozpoczęcia stażu:
3. termin zakończenia stażu:
4. cele stażu:
a) podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy
b) realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
c) doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
d) pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły
e) ocenianie skuteczności podjętych działań
f)  autorefleksja na temat własnej pracy pedagogicznej
 

III. Plan rozwoju zawodowego:

L.p.
Działania podjęte dla realizacji wymagań
Termin realizacji
Dowody realizacji

1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją 
1.
 
Podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego:
–          doskonalące wiedzę i umiejętności dydaktyczne
–          podnoszące kompetencje i umiejętności wychowawcze
–          formacja duchowa
–          nadające uprawnienia do nauczania innego przedmiotu
 
okres stażu
 
zaświadczenia
 
2.
 
Opracowanie i realizacja ewaluacji PSO
 
czerwiec
 
ankiety
 
3.
 
Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad dekanalnych i diecezjalnych
 
okres stażu
 
podziękowania, dyplomy
 
4.
 
Opracowanie i realizacja projektu konkursów na etapie szkolnym
 
październik
 
projekt, potwierdzenie dyrektora szkoły
 
5.
 
Udoskonalenie warsztatu pracy katechetycznej
 
okres stażu
 
6.
 
Opracowanie planu pracy z uczniem mającym trudności w nauce
 
okres stażu
 
plan pracy
 
7.
 
Dokonywanie ewaluacji własnej pracy
 
okres stażu
 
ankiety
 
8.
 
Realizacja zadań: „Szkoły z klasą”
 
okres stażu
 
potwierdzenie dyrektora szkoły
 
9.
 
Opracowanie i wdrożenie: projektów edukacyjnych, programów własnych, nauczania, innowacji edukacyjnych, przedsięwzięć, programów naprawczych, prozdrowotnych, ekologicznych, sportowych interdyscyplinarnych, terapeutycznych
okres stażu
 
projekt, potwierdzenie dyrektora szkoły
 

2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.
 
Opracowanie planu cyklicznych zajęć z religii z wykorzystaniem komputera, programów multimedialnych, Internetu
 
wrzesień
 
plan zajęć, potwierdzenie dyrektora szkoły
 
2.
 
Samodzielne przygotowanie materiałów do pracy z uczniami korzystając z programów multimedialnych, Internetu
 
okres stażu
 
przykładowe materiały
 
3.
 
Korzystanie z komputera przy opracowaniu scenariuszy zajęć, kart pracy itp.
 
okres stażu
 
przykładowe np. testy, karty pracy
 
4.
 
Stworzenie i prowadzenie strony internetowej szkoły, przedmiotowej lub własnej
 
okres stażu
 
potwierdzenie dyrektora szkoły
 

3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.
 
Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć, imprez szkolnych i parafialnych
 
okres stażu
 
przykładowe scenariusze, potwierdzenie biblioteki szkolnej lub miejskiej
 
2.
 
Dzielenie się z innymi wiedzą i własnym doświadczeniem podczas konferencji, seminariów, warsztatów
 
okres stażu
 
zaświadczenia z konferencji, seminariów, warsztatów; własna autorefleksja
 
3.
 
Wygłoszenie referatu (podać temat) podczas rady szkoleniowej lub spotkań katechetycznych w parafii
 
listopad, marzec
 
potwierdzenie dyrektora szkoły lub ks. proboszcza, referat
 
4.
 
Prowadzenie lekcji otwartych
 
min. 2 razy w semestrze
 
potwierdzenie dyrektora szkoły
 
5.
 
Pełnienie funkcji opiekuna stażu
 
okres stażu
 
potwierdzenie dyrektora szkoły, harmonogram pracy ze stażystą
 
6.
 
Przygotowanie artykułów do gazety parafialnej lub lokalnej
 
grudzień, kwiecień
 
publikacje
 
7.
 
Aktywne uczestniczenie w pracach zespołów przedmiotowych, wychowawczych, dydaktycznych itp. (prowadzenie spotkań zespołu, dokumentacji, pisanie planu pracy, prowadzenie szkoleń zespołu, otwartych zajęć dla członków zespołu itd.)
 
okres stażu
 
potwierdzenie dyrektora szkoły, plan pracy zespołu
 

4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.
 
Opracowanie i realizacja programu dla grupy misyjnej lub biblijnej
 
wrzesień – czerwiec
 
program, ewaluacja
 
2.
 
Opracowanie i realizacja programu na czas kolonii
 
maj – lipiec
 
program, ewaluacja
 
3.
 
Opracowanie i współrealizacja programu profilaktycznego
 
wrzesień – czerwiec
 
program, ewaluacja
 
4.
 
Opracowanie i realizacja programu edukacji regionalnej, ekologicznej, zielonych szkół
 
wrzesień – czerwiec
 
program, ewaluacja
 

c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1.
 
Realizowanie zadań duszpastersko – wychowawczych na terenie szkoły i parafii (np. przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej, Rekolekcje)
 
okres stażu
 
potwierdzenie dyrektora szkoły, ks. proboszcza, plan pracy, scenariusze, programy
 
2.
 
Opracowanie i realizacja: programu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów
 
okres stażu
 
program
 
3.
 
Organizowanie imprez klasowych i szkolnych
 
okres stażu
 
scenariusze, zdjęcia
 
4. 
 
Organizowanie pomocy dla uczniów
 
okres stażu
 
potwierdzenie dyrektora szkoły
 
5.
 
Organizowanie wycieczek szkolnych
 
okres stażu
 
wykaz wycieczek
 
6.
 
Organizacja i przygotowanie wystaw
 
okres stażu
 
zdjęcia, wykaz przygotowanych wystaw
 

d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym
1.
 
Zdobywanie umiejętności posługiwania się językiem ……………………. na poziomie zaawansowanym
 
okres stażu
 
certyfikat, dyplom
 

e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1.
 
Podejmowanie działalności charytatywnej
 
okres stażu
 
potwierdzenie dyrektora szkoły, ks. proboszcza, plan pracy
 
2.
 
Organizowanie spotkań podejmujących profilaktykę uzależnień
 
okres stażu
 
potwierdzenie dyrektora szkoły
 
3.
 
Rozwijanie współpracy z instytucjami wspomagających pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły (np. współpraca ze strukturami samorządowymi; współpraca z domami dziecka; współpraca z domem spokojnej starości, hospicjum, szpitalem; współpraca z fundacjami; współpraca z klubami sportowymi i organizacjami młodzieżowymi; współpraca z zakładami dydaktyki uczelni wyższych poprzez przyjmowanie na praktyki studentów; współpraca z muzeum, domem kultury itp.)
 
okres stażu
 
zaświadczenia, podziękowania
 

5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1.
 
Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego i wychowawczego
 
okres stażu
 
opis i analiza min. dwóch przypadków