sobota, 15 czerwca, 2024
Awans Zawodowy

Dyplomowany

Dokumentacja nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela dyplomowanego obejmuje:

1.      Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
2.      Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.
3.      Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
4.      Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
– wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.- uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.5.   Opis i analizę realizacji następujących wymagań:- uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;- wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów;- umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów.
6.   Opis i analizę z realizacji co najmniej trzech z następujących zadań:
– opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów;- wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów;- poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów;- wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów;- uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów;- poświadczoną kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającą zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d (uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym).7. Opis i analizę umiejętności rozpoznawania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 Nr 214, poz. 1580).