sobota, 18 maja, 2024
Konkurs Plastyczny
Akcje i Konkursy

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-IV szkoły podstawowej 2020/2021

Temat konkursu: „Mój kościół parafialny”.

Konkurs będzie obywał się w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza grupa będzie obejmowała klasy 0-II, druga – III-IV.

Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie kościoła parafialnego. Technika wykonania pracy jest do­wolna, format A3.

Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu.

Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. W celu jego przeprowadzenia należy powołać komisję oceniającą przygotowa­ne prace. W skład komisji powinni wejść: ksiądz proboszcz, dyrek­cja szkoły, nauczyciel plastyki, pozostali katecheci z parafii. Komisja dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły.

Prace należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego do 15 stycznia 2021 r. (koniec I semestru roku szkolnego 2020/2021). Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów protokół w wersji papie­rowej (formularz protokołu i oświadczenie znajduje się na końcu Informatora), w którym powinny znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, klasa i pełna nazwa szkoły (pieczątka szkoły), adres szkoły, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety, skład komisji.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac.

Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego dnia 26 lutego 2021 r. Nagrody zostaną
przesłane pocztą lub przekazane przez katechetów.