Stażysta

Planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

I. Dane osobowe:
1. imię i nazwisko:2. nazwa placówki:3. stanowisko:4. posiadane kwalifikacje:

II. Staż:

1. czas trwania stażu:2. termin rozpoczęcia stażu:3. termin zakończenia stażu:4. cele stażu:    a) poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły    b) doskonalenie umiejętności dydaktyczno – wychowawczych poprzez uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz w różnych formach kształcenia ustawicznego    c)  poznanie środowiska uczniów w stopniu umożliwiającym konstruktywną współpracę (z uczniami, rodzicami)    d)  autorefleksja na temat własnej pracy pedagogicznej

III. Plan rozwoju zawodowego:

L.p.
Działania podjęte dla realizacji wymagań
Termin realizacji
Dowody realizacji
Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, 
w której nauczyciel odbywa staż

1.
 
Zapoznanie z procedurą drogi służbowej w szkole
 
wrzesień
 
adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu 
 
2.
 
Poznanie Karty Nauczyciela, podstawowych przepisów oświatowych oraz przepisów regulujących nauczanie religii w szkole
 
wrzesień
 
j.w.
 
3.
 
Zapoznanie się ze statutem szkoły, planem rozwoju szkoły, programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, WSO, PSO oraz z regulaminami: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego 
 
wrzesień – październik
 
j.w.
 
4.
 
Zapoznanie się z Podstawą Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce
 
wrzesień 
 
adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu 
 
5.
 
Zapoznanie z Programem Nauczania Religii
 
wrzesień
 
j.w.
 
6.
 
Poznanie podstawowych przepisów BHP
 
wrzesień
 
zaświadczenie o ukończeniu kursu
 
7.
 
Poznanie dokumentacji szkoły i sposobów jej prowadzenia (dzienniki, arkusze, zapisy tematów)
 
sukcesywnie w miarę potrzeb
 
 
8.
 
Zapoznanie z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny
 
wrzesień
 
adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu
 
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
1.
 
Napisanie rozkładu materiału (plan edukacji religijnej – zob. zeszyt „0”)
 
wrzesień
 
 
2.
 
Zapoznanie z przykładowym planem wychowawczym klas i przygotowanie własnego
 
wrzesień
 
adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu
 
3.
 
Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu (co najmniej 1 raz w miesiącu). Przygotowywanie i analizowanie z opiekunem stażu konspektów lekcji
 
okres stażu 
 
konspekty, harmonogram zajęć, notatki własne
 
4.
 
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (WDN), miesięcznych spotkaniach katechetycznych w parafii oraz w różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty, konferencje metodyczne). Wymień konkretne warsztaty ….
 
okres stażu 
 
zaświadczenia
 
5.
 
Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych
 
okres stażu 
 
zaświadczenia 
 
6.
 
Udział w spotkaniu z rodzicami prowadzonym przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
 
okres stażu 
 
adnotacja własna potwierdzona przez wychowawcę 
 
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów 
oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1.
 
Zapoznanie z podstawową dokumentacją ucznia z zachowaniem Ustawy o ochronie danych osobowych
 
wrzesień – październik
 
potwierdzenie wychowawcy
 
2.
 
Poznanie środowiska wybranych uczniów (np. tych którzy sprawiają trudności) i ich problemów
 
okres stażu
 
potwierdzenie wychowawcy, opiekuna stażu, pedagoga
 
3.
 
Poznanie instytucji wspomagających pracę szkoły i współpraca z nimi
 
I semestr
 
zaświadczenie, wykaz, potwierdzenie przez opiekuna stażu
 
4.
 
Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z rodzicami
 
okres stażu
 
scenariusz
 
5.
 
We współpracy z wychowawcą integrowanie klasy w ramach zajęć godziny wychowawczej i wyjazdów, zajęć pozaszkolnych 
 
okres stażu 
 
scenariusz
 
6.
 
Prowadzenie grup dziecięcych lub młodzieżowych w szkole i w parafii 
 
II semestr
 
potwierdzenie dyrektora, ks. proboszcza
 
Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć
1.
 
Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli (co najmniej 1 raz w miesiącu) pod kątem celów, metod, toku lekcji i próba odniesienia do własnej pracy
 
okres stażu
 
własne notatki, refleksje, harmonogram poświadczony przez opiekuna stażu
 
2.
 
Formułowanie wniosków do własnej pracy na temat celów, metod, środków dydaktycznych toku lekcji, itd.
 
okres stażu
 
j.w.
 
3.
 
Zapoznanie z bieżącą literaturą np. nt. metod pracy, ewaluacji pracy
 
okres stażu
 
adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu