Szkolenia dobrowolne 2020/2021

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie

Jak twórczo czytać Biblię – zastosowanie narzędzi TOC w katechezie

Cel warsztatu: wzbogacenie warsztatu pracy katechety – nowatorska metoda TCO w pracy z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną.
Cele szczegółowe: uczestnik po ukończonym szkoleniu potrafi stosować narzędzia TOC w organizowaniu i planowaniu jednostki katechetycznej. Praktyczne przykłady twórczych zajęć – gałązka logiczna, chmura i drzewko ambitnego celu.
Przewidywany termin: marzec – kwiecień 2021.
Liczba godzin: 8
Prowadzący: Ks. mgr Zbigniew Olszewski
Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33
Koszt: forma bezpłatna

Dziedzictwo św. Jana Pawła II – Pontifex współczesności

Celem warsztatu: „Jan Paweł II – Pontifex współczesności” jest poznanie roli Ojca Świętego Jana Pawła II jako papieża dialogu. Zajęcia łączą część teoretyczną z zajęciami praktycznymi kształtującymi u słuchaczy postawę otwartości na inne kultury i religie, zwalczającą stereotypy, skierowaną na poznanie i współistnienie z drugim człowiekiem.
Przewidywany termin: wiosna 2021 r.
Liczba godzin: 6 h
Prowadzący: Ks. mgr Zbigniew Olszewski
Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza
Koszt: forma bezpłatna

Interpretacja przypowieści biblijnych za pomocą metody TOC

Cel warsztatu: Wzbogacenie warsztatu pracy katechety – nowatorska metoda TCO w pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Cele szczegółowe: uczestnik po ukończonym szkoleniu potrafi stosować narzędzia TOC w organizowaniu i planowaniu jednostki katechetycznej. Praktyczne przykłady twórczych zajęć – gałązka logiczna, chmura i drzewko ambitnego celu.
Przewidywany termin: marzec/kwiecień 2021 r.
Liczna godzin: 8
Prowadzący: Ks. Zbigniew Olszewski
Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. H. Sienkiewicza 33
Koszt: forma bezpłatna

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku

„Trudna jest ta mowa” – czyli o potrzebie motywacji na katechezie słów kilka

Cel warsztatu: poszukiwanie klucza do efektywności nauczania katechezy – zapoznanie uczestników szkolenia z nowym spojrzeniem na motywacje uczniów w dydaktyce katechezy.
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia rozumie potrzebę motywowania uczniów, zna nowe metody w procesie uczenia się motywacji; potrafi motywować, zachęcać, inspirować ucznia na katechezie.
Zagadnienia programowe: motywacja jako cel uświadomiony; motywowanie w nauczaniu katechezy – dzielimy się doświadczeniami; motywacja do nauki i sposoby jej podtrzymywania – opracowanie poradnika metodycznego przez uczestników szkolenia.
Przewidywany termin: styczeń-marzec 2020 r.
Liczba godzin: 5
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

Szanuj bliźniego swego – szacunek jako wartość priorytetowa

Cel warsztatu: Odkrywanie roli i znaczenia wartości szacunku.
Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia: rozumie rolę i znaczenie wartości szacunku, potrafi przekazać uczniom na czym polega postawa szacunku wobec drugiego człowieka, wskazuje wzorce osobowościowe.
Zagadnienia programowe: wychowanie do wartości szacunku; kształtowanie postaw w oparciu o szacunek; zadania współczesnej szkoły w kształtowaniu postawy szacunku
Przewidywany termin: styczeń-marzec 2021 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

Rezerwat wartości, czyli lekcja aksjologii dla wszystkich

Cel warsztatu: Ukazanie roli nauczyciela-katechety w procesie wychowaniu do wartości.
Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia: rozumie priorytetową rolę wychowania do wartości, potrafi zachęcić i poprowadzić uczniów do dyskusji o tematyce aksjologicznej; wskazuje moralnie wartościowe zachowania, poznaje wzorce osobowościowe
Zagadnienia programowe: ukazanie znaczenia wartości i tradycji w procesie wychowania i kształtowania postaw; definicja i klasyfikowanie wartości; kryzys wartości we współczesnym świecie; ukazywanie moralnie wartościowych zachowań oraz wzorców osobowościowych.
Przewidywany termin: kwiecień-maj 2021 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna